Какво включват абонаментните пакети за счетоводни услуги

Абонаментните пакети за счетоводни услуги включват:


А. Счетоводство

 • Подготовка и регистриране на фирмата по ЗДДС
 • Изготвяне на счетоводната политика на фирмата
 • Съставяне на индивидуален сметкоплан за фирмата
 • Приемане и класифициране на първични счетоводни документи и образци, като фактури, ордери, известия, банкови документи и др
 • Обработване и осчетоводяване на първичните документи със специализиран счетоводен софтуер
 • Подреждане и архивиране надокументите за лесно разграничаване по видове
 • Изготвяне на документи и справки за извършени проверки и ревизии
 • Осчетоводяване на разходите за работни заплати, за социални осигуровки и данъци
 • Съставяне на месечни и годишни оборотни ведомости
 • Съставяне на годишни счетоводни отчети
 • Създаване на вторични счетоводни документи и регистри, в съответствие с действащото законодателство
 • Обработване на касовите и банковите разплащания на фирмата
 • Отчитане на материалните запаси на фирмата
 • Проследяване на складовата наличност
 • Ежемесечно подготвяне на дневниците за покупки и продажби и подаване по електронен път
 • Ежемесечно подготвяне на справки декларации по ЗДДС и подаване по електронен път
 • Приемане и класифициране на дълготрайните материални активи на фирмата
 • абонаментни счетоводи пакети


  Б. Личен състав и ТРЗ

  • Подготвяне на документите за приемане на нови служители
  • Изготвяне на трудови договори и допълнителни споразумения
  • Издаване и заверка на трудови книжки
  • Изготвяне на заповеди за отпуски, за наказания и за прекратяване на трудови правоотношения
  • Приемане и обработване на болнични листове, изготвяне на описи и придружителни писма за НОИ
  • Издаване на служебни бележки относно осигурителен стаж и доход
  • Съставяне на ведомости и фишове за заплати
  • Съставяне на справки за дължимите осигуровки и данъци
  • Изчисляване на хонорари на лица, наети по извънтрудови правоотношения
  • Изготвяне на платежни нареждания за задълженията на фирмата към бюджета


  В. Данъци

  • Определяне размера на данъците
  • Изготвяне и подаване на справки декларации и дневници по ЗДДС
  • Съставяне и осчетоводяване на платежни документи при плащания към бюджета
  • Попълване и подаване на данъчни декларации
  • Данъчна защита и представителство на фирмата
  • Справки при проверки и ревизии
  • Необходими данъчни консултации


  Г. Годишно приключване

  • Съставяне на годишния финансов отчет и приложенията към него
  • Съставяне на годишен отчет за дейността за на НСИ и НАП и подаване на отчета по електронен път
  • Съставяне на годишна данъчна декларация за НАП и подаване на декларацията по електронен път
  • Представяне на годишни отчети пред НАП, НСИ, Търговския регистър и др.


  Какви са предимствата на абонаментните пакети:

  • Счетоводните абонаментни услуги осигуряват непрекъсната обратна връзка, чрез която абонираните фирми седят финансовото си състояние
  • Може да се използват и онлайн счетоводни услуги, чрез които се пести време
  • Вклъчването на специфични услуги, според специфичността на дейност на всяка фирма


  Данни за фирмите, които определят цената на обслужването при абонаментните пакети

  • Правна норма на фирмата
  • Дейност
  • Регистрация по ДДС
  • Среден брой на месечно осигуряваните лица
  • Сделки в Европейския съюз
  • Внос и износ извън Европейския съюз
  • Интрастат
  • Отношения с лица, наети по граждански договори
  • Финансиране по оперативни програми
  • Брой на касовите апарати и устройствата с фискална памет
  • Брой на банковите сметки


  Счетоводни услуги, които могат да се използват по избор на фирмата

  • Аналитично отчитане при складово стопанство
  • Фактуриране
  • Съставяне на пътни листи, заповеди и отчети за командировки и авансови отчети
  • Плащания, които не са свързани с данъчни или осигурителни задължения, например плащания към контрагенти, доставчици, съдружници и др.
  • Получаване на извлечения и подаване на хартиени платежни документи относно данъчни и осигурителни задължения в обслужващата фирмата банка
  • Изготвяне на междинни месечни финансови отчети и др.

   

  Прочетена 1551 пъти
  Оценете
  (0 гласа)

  Оставете коментар

  Моля, попълнете всички задължителни полета. Не е разрешен HTML код.

  ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ © 2006-2014 АЛТУС ЕООД