Социалното министерство предлага да бъде увеличен осигурителният стаж. Очаква се до 2021 год. жените вече да се пенсионират на 63-годишна възраст, а мъжете – когато навършат 65 год.

Когато се говори за рентабилност на едно предприятие, се има предвид неговата доходност. Рентабилността се измерва с няколко показателя, чиято стойност показва състоянието на предприятието и до каква степен то удовлетворява интересите на акционерите или собствениците, защото целта на всяко предприятие е максимизиране на печалбата. Показателите за рентабилност показват какъв е резултатът от счетоводното отчитане на предприятието за даден отчетен период.

Анализ на рентабилността на предприятието - 1.0 от общо 5 на базата на 1 оценка

При всяко едно предприятие счетоводният баланс е важен, тъй който показва действителното му състояние. В него най-подробно са отразени активите и пасивите. При тяхната оценка обикновено се използва историческа цена, справедлива цена и възстановима стойност.

Счетоводна оценка на активите и пасивите на дадено предприятие - 5.0 от общо 5 на базата на 1 оценка

Същност на документа счетоводна политика на предприятието

Счетоводната политика на предприятието представлява вътрешен нормативен документ. Той може да се представи във формата на заповед, наредба, правилник и др.

Когато  предоставените ресурси на всяко предприятие са финансови средства, доходът от тях представлява или дивидент от съучастия в дългосрочни инвестиции.

Счетоводно отчитане на финансовите приходи на предприятието - 4.0 от общо 5 на базата на 1 оценка

За дейността на едно предприятие е много важно завеждането на счетоводната отчетност, която включва отчитането на разходите за организация и управление. Ние от счетоводна къща АЛТУС предлагаме услугата Завеждане на счетоводството на предприятие, като извършваме редица дейности по анализиране дейността на предприятието, изготвяне на счетоводна политика, индивидуален сметкоплан и други. Всички тези дейности са част от счетоводното обслужване на предприятието, която е включва редица други комплексни услуги.

Кои разходи са освободени от облагане

Не се облагат социални разходи в натура до 60 лв. месечно на наето лице, когато фирмата няма публични задължения, които да подлежат на принудително изпълнение към момента на извършване на разходите.

Този необлагаем праг е за един месец като за този период счетоводителят от счетоводната къща, поемаща одита на компанията, трябва да събере всички отчетени разходи за всяко лице, работещо в предприятието.

Какво представлява данъкът върху разходите на предприятието

Данъкът върху разходите е заложен в ЗКПО и представлява 10% от данъчната основа на всеки от посочените видове разходи. За целите на този данък се признават само разходите, направени във връзка с дейността на предприятието като от своя страна те могат да се разсрочват.

За да се възползва дадена компания от обратното начисляване на ДДС е нужно познаването на всичко, свързано с данъчната защита в дадената производствена сфера. Методът е познат в Европа – търговията между субекти с данъчни задължения в Европейския съюз се основава на този механизъм, за да се избегне прехвърлянето на Данък добавена стойност мeжду държавите от съюза.

Промените от началото на 2014 имат няколко цели: да намалят административната тежест и разходите за гражданите и бизнеса; да стимулират заетостта, инвестициите и икономическото развитие и да повишат доходите.

Корпоративен данък при дарение

Като част от калкулацията на корпоративния данък се признават разходи за дарения до 65% от счетоводната печалба. Съгласно чл. 31, ал. 6 от ЗКПО не може да се използва за данъчни цели целият разход за дарение:

Според статистика на Евростат, в Европейския съюз България е страната с най-ниски данъци през 2013 г. Данъците за облагане на доходите на физическите лица и корпоративният данък у нас са в размер на 10%, докато техните средни стойности в ЕС са съответно 38,3%  и 23,5%.

Ето и отговорите на някои от най-често задаваните въпроси към фирмите, извършващи счетоводни услуги, свързани с корпоративния подоходен данък.

 

На облагане с корпоративен данък подлежите в следните случаи:

• Когато имате печалби като юридическо лице;

• Когато имате печалби като юридическо лице, не търговец, включително като организация на вероизповедание, от сделки съгласно чл. 1 от Търговския закон, а също и когато отдавате под наем всякакво имущество - движимо или недвижимо;

Годишна данъчна декларация

Предлагаме ви кратки отговори на най-често задаваните въпроси относно попълването и подаването на годишни данъчни декларации за физически лица.

В кои случаи сте задължени да подавате годишна данъчна декларация

Трябва да подадете годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ за предходната година, ако сте местно или чуждестранно физическо лице и през годината сте придобили:

Подаване на годишна данъчна декларация за физически лица - 2.6 от общо 5 на базата на 5 оценки

Една част от разходите, които се извършват в предприятието са свързани с организацията, ръководенето, обслужването и контролирането на цялостната му стопанска дейност. От гледна точка на техния характер и целта на тяхното извършване, същите могат да бъдат определени като разходи по организацията, обслужването и управлението на производството или така наречените "Общопроизводствени разходи“ и разходи по организацията, обслужването и управлението на предприятието като цяло или така наречените "Разходи за управление".

Отчитане на разходите за организация и управление - 5.0 от общо 5 на базата на 2 оценки

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ © 2006-2014 АЛТУС ЕООД