Данък върху разходите на предприятието - 2 част

Кои разходи са освободени от облагане

Не се облагат социални разходи в натура до 60 лв. месечно на наето лице, когато фирмата няма публични задължения, които да подлежат на принудително изпълнение към момента на извършване на разходите.

Този необлагаем праг е за един месец като за този период счетоводителят от счетоводната къща, поемаща одита на компанията, трябва да събере всички отчетени разходи за всяко лице, работещо в предприятието.

Освобождаването от данък върху посочените разходи е обвързано с изпълнение на следните условия:

  • основното месечно възнаграждение по договор на лицето за месеца не е по-малко от средното му възнаграждение за последните 3 месеца;
  • задълженото лице да няма публични задължения, които не са принудително изпълними, към момента на предоставяне на ваучерите;
  • лицето, предоставящо ваучерите, чрез конкурс е придобило разрешително за оператор от министъра на финансите.


Когато транспортът на работещите е с лек автомобил до трудно достъпни и отдалечени райони и без извършването на разхода дружеството не може да извършва дейността си, разходите не се облагат. Например, поддръжка на съоръжения във високопланински райони, които съоръжения обезпечават дейността му.

Ако за социални разходи един работодател всеки месец начислява и внася премии по застраховки “Живот” в размер на 80лв. на наето лице, вкл. и на управителя, то частта до 60 лв., не се облага с данък и при двамата. Сумата, която превишава този размер, ще бъде обложена с данък върху разходите при работодателя и с данък върху доходите на физическото лице.

Ако дружеството има публични задължения, които подлежат на принудително изпълнение, данъчната основа ще бъде целият начислен разход.

Не подлежат на облагане при работодателя разходи за транспорт до работното място и обратно, които са предоставени в натура. Обаче когато се предоставят пари на наетите лица за да се покрият разходите им за транспорт от дома им до местоработата и обратно, тези пари се считат за техен облагаем доход.

 

Еднократни помощи за лечение, които са предоставени от работодателя - до стойността на съответното лечение не се облагат с данък, ако отговарят на някой условия:

  • да са предназначени за лечение, не профилактика, диагностика и рехабилитация;
  • да са еднократни – предоставени веднъж през годината по конкретен повод - лечение на определено заболяване;
  • да са предоставени за сметка на социалните разходи.

При по-голяма продължителност на лечението или при други обективни причини, предвидените средства се предоставят от работодателя на части, но тя продължава да се разглежда като еднократна.

Необлагаемият доход, предоставен от работодателя за сметка на социалните разходи, който представлява еднократна помощ за лечение, се определя от стойността на лечението, удостоверена с документ.

Стойността на еднократни помощи от работодателя при: раждане, сключване на брак или смърт на член от семейството (до 2400 лв. общо) трябва да отговарят на същите условия като лечението.

 

Как се определя данъчната основа за всеки вид

Данъчната основа са начислените предоставени в натура разходи, редуцирани с приходите, свързани с тях, за всеки месец.

 

Как се декларира и внася този данък

Няма отделна декларация, декларира се в годишната данъчна декларация. Внася се до 31.03 на следващата календарна година. Вариантите за плащането му са: по банков път (по сметките на ТД на НАП), по Интернет (с дебитна карта и регистрация в E-pay и НАП) и с пощенски запис.

 

Какви са санкциите при укриването му
Не подалите декларация по този закон (не подалите в срок, не посочили или неправилно подали данни), което като следствие е довело до намаляване на данъкa, преотстъпване или освобождаване, се наказват с глоба  от 500 до 3000 лв., като при повторно нарушение глобата е от  1000 до 6000 лв. Според Закона за лихвите за не внасяне в срок се начисляват лихви.

 

За повече информация относно начисляването на данъка върху разходите на предприятието, свържете се със счетоводна къща АЛТУС и ние ще отговорим на вашите въпроси.

Прочетена 1927 пъти
Оценете
(0 гласа)

Оставете коментар

Моля, попълнете всички задължителни полета. Не е разрешен HTML код.

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ © 2006-2014 АЛТУС ЕООД