Облагане с корпоративен данък - 1 част

Според статистика на Евростат, в Европейския съюз България е страната с най-ниски данъци през 2013 г. Данъците за облагане на доходите на физическите лица и корпоративният данък у нас са в размер на 10%, докато техните средни стойности в ЕС са съответно 38,3%  и 23,5%.

Ето и отговорите на някои от най-често задаваните въпроси към фирмите, извършващи счетоводни услуги, свързани с корпоративния подоходен данък.

 

 

Какво е корпоративен данък  

С корпоративен данък се облага данъчната печалба на чуждестранни юридически лица /ЧЮЛ/ с дейност в България и на местни юридически лица /МЮЛ/. Данъчната ставка е единна – 10% и не зависи от размера на реализираната печалба.

 

Кои печалби се облагат

Данъчната основа се образува след като счетоводния финансов резултат (според Годишния отчет на предприятието) се корегира с определени временни и постоянни данъчни разлики (чл. 22.от ЗКПО).

На облагане с този данък подлежат печалбите от всички сделки, упоменати в чл.1 от Търговския закон, а именно:

 • покупко-продажба на стоки или други вещи;
 • продажба на стоки от собствено производство;
 • покупко-продажба на ЦК;
 • търговско представителство и посредничество;
 • комисионни, спедиционни, превозни, застрахователни, складови, лицензионни сделки;
 • банкови и валутни сделки;
 • менителници, записи на заповед и чекове;
 • стоков контрол;
 • сделки с интелектуална собственост;
 • хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги;
 • лизинг; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба.

МЮЛ се облагат на принципа на световния доход, т.е. печалбата, реализирана както в България, така и в чужбина; докато при ЧЮЛ и неперсонифицираните дружества се облага само печалбата, реализирана в България.

Не се облагат печалби от:

При изчисляването на данъчната печалба се определят разходи за амортизация според счетоводната амортизационна квота, в която влизат 7 групи активи.

 

Как се декларира корпоративният данък

Задължените лица подават годишна данъчна декларация до 31 март следващата година, като към декларацията се прилага, ако преди това не е бил подаден електронно в НСИ, единствено годишният доклад за дейността (статистическите отчети). Тогава само се отбелязва входящият номер на отчетите в данъчната декларация.

 

Как се внася корпоративният данък

Този вид данък се внася по няколко начина според нетната печалба на съответното предприятие.  При предприятия  с реализирани нетни печалби над 3 000 000 лв. за предишната година се внасят ежемесечни авансови вноски преди да е приключила отчетната година на базата на прогнозираната печалба за текущата година и се внасят до 15-ти на текущия месец.  

Ако нетните приходи от печалби са над 300 000 лв., авансовите вноски са тримесечни. Те се правят само за първите три тримесечия, съответно до 15-ти април, 15-ти  юли и 15-ти декември, отново на база на прогнозираната данъчна печалба.  

Лицата имат право да коригират прогнозите за годината като подадат специална декларация и преизчислят дължимите авансови вноски. Вноските от януари до март се внасят до 15.04 след приключване на годишното счетоводно приключване и след подаването на декларацията, която дава информация и за прогнозираната данъчна печалба. Остатъка от дължимия данък се заплаща до 31.03 на следващата година след приспадане на авансовите вноски.

Прочетена 2538 пъти
Оценете
(0 гласа)

Оставете коментар

Моля, попълнете всички задължителни полета. Не е разрешен HTML код.

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ © 2006-2014 АЛТУС ЕООД