Когато се говори за рентабилност на едно предприятие, се има предвид неговата доходност. Рентабилността се измерва с няколко показателя, чиято стойност показва състоянието на предприятието и до каква степен то удовлетворява интересите на акционерите или собствениците, защото целта на всяко предприятие е максимизиране на печалбата. Показателите за рентабилност показват какъв е резултатът от счетоводното отчитане на предприятието за даден отчетен период.

Анализ на рентабилността на предприятието - 1.0 от общо 5 на базата на 1 оценка

При всяко едно предприятие счетоводният баланс е важен, тъй който показва действителното му състояние. В него най-подробно са отразени активите и пасивите. При тяхната оценка обикновено се използва историческа цена, справедлива цена и възстановима стойност.

Счетоводна оценка на активите и пасивите на дадено предприятие - 5.0 от общо 5 на базата на 1 оценка

Същност на документа счетоводна политика на предприятието

Счетоводната политика на предприятието представлява вътрешен нормативен документ. Той може да се представи във формата на заповед, наредба, правилник и др.

Когато  предоставените ресурси на всяко предприятие са финансови средства, доходът от тях представлява или дивидент от съучастия в дългосрочни инвестиции.

Счетоводно отчитане на финансовите приходи на предприятието - 4.0 от общо 5 на базата на 1 оценка

За дейността на едно предприятие е много важно завеждането на счетоводната отчетност, която включва отчитането на разходите за организация и управление. Ние от счетоводна къща АЛТУС предлагаме услугата Завеждане на счетоводството на предприятие, като извършваме редица дейности по анализиране дейността на предприятието, изготвяне на счетоводна политика, индивидуален сметкоплан и други. Всички тези дейности са част от счетоводното обслужване на предприятието, която е включва редица други комплексни услуги.

Една част от разходите, които се извършват в предприятието са свързани с организацията, ръководенето, обслужването и контролирането на цялостната му стопанска дейност. От гледна точка на техния характер и целта на тяхното извършване, същите могат да бъдат определени като разходи по организацията, обслужването и управлението на производството или така наречените "Общопроизводствени разходи“ и разходи по организацията, обслужването и управлението на предприятието като цяло или така наречените "Разходи за управление".

Отчитане на разходите за организация и управление - 5.0 от общо 5 на базата на 2 оценки

Счетоводството в зората на историята


Няма да е лъжа, ако се каже, че счетоводството респ. счетоводните услуги са възникнали с възникването на търговските отношения между отделни индивиди, а в последствие между градове и държави.

Открития показват, че наченки на „счетоводство“ , използвано за отчитане прирастът при животните и големината на събраната реколта е имало около 7000 г. пр.Хр. в Месопотамия. Естествено е в най-развитата страна в света през древността да търсим и най-старите източници за водене на счетоводство.

История на счетоводните услуги - 5.0 от общо 5 на базата на 1 оценка

Обект на счетоводно отчитане при годишното счетоводно приключване в предприятието са неговите пасиви. Те съществуват  идеално в съзнанието на човека, дават представа за финансовата мощ на фирмата.

Пасивите - обект на отчитане - 5.0 от общо 5 на базата на 2 оценки

Дълготрайните активи са тези активи, в които дадена фирма е инвестирала дългосрочно с цел подпомагане на извършваната дейност. Дълготрайните активи участват  продължително време в производствения процес, като пренасят постоянно на части стойността, която имат върху стойността на продукцията, работата и услугите под формата на амортизации.

ДМА - обект на отчитане в предприятията - 4.0 от общо 5 на базата на 4 оценки

Обект на счетоводната отчетност в дейността на частните земеделски стопанства са техните краткотрайни  активи. Те представляват материалното имущество на предприятието, предназначено за продажба, използване в производството, експлоатацията, услугите и за други стопански цели.

Краткотрайните активи – обект на отчитане в земеделските стопанства - 5.0 от общо 5 на базата на 1 оценка

Известно е, че селскостопанската дейност обхваща всички страни на разширения възпроизводствен процес. За разлика от останалите отрасли в нейните стопански единици се осъществяват в повечето случаи едновременно процесите производство, разпределение, размяна и обществено потребление.

Особености и задачи на счетоводната отчетност в дейността на частните земеделски стопанства - 5.0 от общо 5 на базата на 1 оценка

Същността  на сделката услуги на ишлеме е  преработка на предоставени от ишлемедателя на изпълнителя материали с цел привеждането им в готов или полуготов продукт срещу насрещна престация.

Счетоводно отчитане на сделките за услуги на ишлеме при изпълнителя на услугата - 4.2 от общо 5 на базата на 5 оценки

Всяко действащо предприятие за осъществяване на своята дейност в даден момент пристъпва към придобиване на ДМА главно чрез покупка. За извършването на тази стъпка, обаче е добре да бъдете консултирани от някоя счетоводна къща, за да се запознаете предварително с всички правила и услувия при този вид дейност.

Придобиване на ДМА чрез покупка със собствени средства - 3.7 от общо 5 на базата на 3 оценки

Ако вече сте придобили ДМА, трябва да се знае, че при експлоатацията на ДМА, те се изхабяват и морално остаряват. Ако по нататъшната им употреба е неефективна  и дълготрайните материални активи на могат да бъдат продадени  поради морално остаряване е най-добре те да бъдат ликвидирани т. е. бракувани.

Отчитане намалението на ДМА чрез ликвидация - 4.1 от общо 5 на базата на 7 оценки

Предмет на слючването на граждански договор е предоставянето на готов продукт, като страни при този вид договор са Възложител и Изпълнител.

Разлики между граждански и трудов договор - 5.0 от общо 5 на базата на 1 оценка

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ © 2006-2014 АЛТУС ЕООД