Анализ на рентабилността на предприятието

Когато се говори за рентабилност на едно предприятие, се има предвид неговата доходност. Рентабилността се измерва с няколко показателя, чиято стойност показва състоянието на предприятието и до каква степен то удовлетворява интересите на акционерите или собствениците, защото целта на всяко предприятие е максимизиране на печалбата. Показателите за рентабилност показват какъв е резултатът от счетоводното отчитане на предприятието за даден отчетен период.

 

С помощта на консултантските услуги от счетоводна къща АЛТУС може да направите пълен анализ на рентабилността на вашето предприятие, чрез който да видите неговото състояние и възможностите за увеличаване на печалбата.


Показатели приложими за всяко предприятие

Това са показателите изчислени на база приходите от продажби, собствения капитал, общата сума на активите и пасивите. Всички те могат да се видят в годишния финансов отчет.

Рентабилност на приходите от продажби – показва какъв е процентът на печалбата или загубата от общия размер на приходите от продажби. Изчислява се по следната формула:

Rнп= x 100   НПП – Нетни приходи от продажби


Рентабилност на собствения капитал – показва печалбата, получена от единица вложен собствен капитал. Икономистите го определят като ключов инвестиционен показател, защото показва доходността на предприятието от всички извършвани дейности. Важен е както за собствениците, така и за мениджърите, които според неговата стойност правят изводи и препоръки дали той да бъде увеличен или пренасочен към други дейности. Изчислява се по следната формула:

Rск= х 100


Рентабилност на пасивите – някои икономисти не го считат като икономически обоснован и важен за вземане на управленски решения. Изчислява се по формулата:

Rп=х 100


Рентабилност на активите – важен показател, който показва колко ефективно са използвани ресурсите, а също оценка на доходността на вложените в производството собствен и привлечен капитал. За по-подробен анализ може да се види размера на печалбата от 1 лев краткотрайни или дълготрайни активи.


Рентабилност на паричния поток – този показател изразява получени от всеки лев продажби.


Рентабилността на предприятието е фактор, който трябва постоянно да бъде следен и анализиран, за да се видят настъпилите промени в сравнение с предишни години и какво е довело до промените. Така ръководството може да реагира навреме, за да се подобрят резултатите.

Например, ако рентабилността изчислена на база собствен капитал расте по-бързо отколкото рентабилността изчислена на база привлечения или общия капитал, това е индикация, че има увеличение на разходите за привличане на чужд капитал. Това ще помогне да се прецени дали в бъдеще ще има увеличение на относителното му тегло във финансирането на предприятието.

Ако се отчете намаление на рентабилността на разходите, трябва да се обърне внимание на тяхната величина и т.н.

Има и други показатели, които могат да покажат състоянието на дадено предприятие. Такива са:

  • Показатели за ликвидност
  • Показатели за финансова автономност
  • Показатели за обръщаемост на материалните краткотрайни активи
  • Показатели за вземанията и погасяване на задълженията и др.

Ако показателите за рентабилност са с отрицателна величина, когато финансовият резултат е загуба. Тогава се вижда каква е степента на декапитализация на дадено предприятие.

Когато показателите на дадено предприятие са изчислени както трябва и има сериозен анализ на данните, тогава то би трябвало да постигне по-добри бъдещи резултати.

Прочетена 27942 пъти
Анализ на рентабилността на предприятието - 1.0 от общо 5 на базата на 1 оценка
Оценете
(1 глас)

Оставете коментар

Моля, попълнете всички задължителни полета. Не е разрешен HTML код.

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ © 2006-2014 АЛТУС ЕООД