ДМА - обект на отчитане в предприятията

Дълготрайните активи са тези активи, в които дадена фирма е инвестирала дългосрочно с цел подпомагане на извършваната дейност. Дълготрайните активи участват  продължително време в производствения процес, като пренасят постоянно на части стойността, която имат върху стойността на продукцията, работата и услугите под формата на амортизации.

За счетоводното отчитане на дълготрайните активи в националния сметкоплан са създадени три групи сметки: 20  Материални  дълготрайни активи, 21 Нематериални дълготрайни активи, 22 Финансови дълготрайни активи.

Сметките включени в тези групи са активни и дълготрайните активи се показват в актива на баланса. Първоначалната стойност на материалните и нематериални дълготрайни активи може да бъде цена на  придобиването, себестойността им или продажната цена.

Стойността на придобиване се формира от покупната цена /без ДДС/ и всички други разходи за превеждането на актива в подходящ за ползването му вид.

Това са фактически извършените  разходи - разходи за доставка и  монтаж в това число транспортните разходи, разходите по товаренето и разтоварването и други разходи непосредствено свързани с доставката.

Себестойността се формира от основните производствени разходи, без разходите за организация и управление,  финансовите и други извънредно изразходени средства.

Продажната цена - това е предполагаемата цена на даден актив, която предприятието може да получи за него на пазара.

 

Придобиването на ДМА може да се осъществи посредством:

 • закупуване на нови или употребявани МДА
 • строителство чрез възлагане или по стопански начин
 • безвъзмездно получени от други юридически и физически лица
 • непарични дялови вноски от учредителите.

Синтетичното счетоводно отчитане на ДМА става посредством сметките от група 20 - Материални дълготрайни активи. В тази група са включени сметките: 201 Земи, гори и трайни насаждения; 202 Продуктивни и  работни  животни; 203 Сгради; 204 Машини, съоръжения и оборудване; 205  Транспортни средства; 206 Стопански инвентар; 207 Разходи за придобиване на ДМА; 208 Ликвидация на ДМА; 209 Други ДМА.

Дълготрайните активи се използват за повече от един отчетен период. Тяхната стойност се пренася върху стойността на продукцията, стоките и услугите на части в продължение на целия срок на използването им посредством амортизационните им отчисления. Това означава, че амортизациите представляват  част от стойността на ДА, която се начислява в разходите на производството за всяка година от периода на функционирането на активите. Амортизациите са разход за предприятието, но те не се изземват от него, остават в негово разпореждане и се използват заедно с реализирания доход.

До влизането на Закона за счетоводството в сила амортизационните норми се определяха  по линейния метод. При този метод, амортизационната норма е една и съща за всички години от периода на използването на актива и осигурява равномерно пренасяне и включване на стойността на  актива в производствените разходи и цените на произвежданата  продукция  и услуги. При нелинейните методи динамиката на амортизацията е дегресивна /намаляваща/ и прогресивна /увеличаваща/ и затова те се разделят на дегресивни и прогресивни.

Съгласно Закона за счетоводството, нематериалните дълготрайни активи са :

 • разходи  за учредяване и разширяване;
 • продукти от научна и развойна дейност;
 • патенти, лицензи, концесии, ноу - хау, фирмени марки и търговски права, програмни продукти;
 • други  интелектуални права.

За предприятията интерес представляват разходите за разширяване и учредяване. Те се отчитат чрез сметка:  211 Разходи за учредяване и разширяване.

В Националния сметкоплан за отчитане са посочени следните  видове разходи:

 • за подготовка на  документацията за регистрация и пререгистрация в съда при учредяване и  разширяване на предприятието
 • за  държавни такси, предвидени  в нормативните актове за учредяване
 • за  отпечатване  на съобщения, изплащане на хонорари на експерти и консултанти за икономически обосновки, проектоустави и други разходи за регистриране.

В състава на финансовите дълготрайни  активи влизат:

 • средства под формата на съучастия, предоставени на други предприятия 
 • инвестиционни книжа
 • инвестиционни имоти
 • предоставени от предприятието дългосрочни заеми.

Счетоводното отчитане на дългосрочните инвестиции се извършва чрез сметките: 221 Дългосрочни инвестиции, направени в дъщерни предприятия и 222 Дългосрочни инвестиции съответно в асоциирани предприятия и малцинствени съучастия. Ценните книжа, които имат характер на  дългосрочни инвестиции и не са отразени по сметки, се отчитат чрез сметка 223.

При пазарната икономика е разрешено взаимното кредитиране между предприятията. Синтетичното отчитане на представените дългосрочни заеми се извършва чрез сметка 225 за предоставени дългосрочни заеми в левове и сметка 226 съответно за дългосрочни заеми във валута.

Прочетена 11335 пъти
ДМА - обект на отчитане в предприятията - 4.0 от общо 5 на базата на 4 оценки
Оценете
(4 гласа)

Оставете коментар

Моля, попълнете всички задължителни полета. Не е разрешен HTML код.

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ © 2006-2014 АЛТУС ЕООД