Завеждане на счетоводството на предприятие

За дейността на едно предприятие е много важно завеждането на счетоводната отчетност, която включва отчитането на разходите за организация и управление. Ние от счетоводна къща АЛТУС предлагаме услугата Завеждане на счетоводството на предприятие, като извършваме редица дейности по анализиране дейността на предприятието, изготвяне на счетоводна политика, индивидуален сметкоплан и други. Всички тези дейности са част от счетоводното обслужване на предприятието, която е включва редица други комплексни услуги.


Завеждане на счетоводството на предприятие

Анализиране на дейността на предприятието

При анализа на дейността на предприятието винаги се вземат в предвид следните особености:

  • Каквъв е обектът на дейност
  • Има ли определени закони, които да регламентират дейността на фирмата и подлежи ли на някакъв специфичен режим
  • Регистрирано ли е предприятието или подлежи ли на регистрация по ДДС
  • Какви процеси за създаване на продукт/услуга протичат в предприятието – от входа до изхода на работния процес
  • Каква е структурата на предприятието
  • Какви са различните звена на предприятието и как се осъществява комуникацията между тях
  • Какви са отношенията с клиентите и доставчиците
  • Какви видове суровини, материали, стоки и продукти използва предприятието или ще използва и как ще се извършва или е извършвано до момента отчитането им


Анализиране на нуждата от информация на кредиторите, ръководството и на акционерите

Като част от предлаганите счетоводни услуги се изисква и подготвяне на нужната информация за кредитори, ръководство или акционери на компанията. Счетоводната къща трябва да е наясно какви са специфичните справки и на какви периоди ще бъдат изисквани от ръководството.

Освен това трябва да се знае какъв вид информация и на какви периоди ще изискват акционерите и кредиторите.


Идентификация на обичайните за предприятието стопански сделки

Според дейността и връзките с клиентите и доставчиците, предприятието използва предимно няколко вида сделки. Ето защо трябва да се направи предварителна идентификация на обичайните за предприятието стопански сделки. Съставя се модел (шаблон) за осчетоводяването и данъчното облагане.


Изготвя се счетоводна политика

След извършване на предходния анализ, според счетоводните стандарти, заедно с ръководството се уточняват политики за отчитане на отделни обекти се изготвя счетоводната политика на предприятието. Тя се одобрява с акт от представител на ръководството. Създава се и модел от възможности за отчитане на различни обекти.


Съставя се индивидуален сметкоплан

След извършване на всички предходни стъпки се проектира индивидуален сметкоплан на предприятието. В него внимателно се определя кои сметки да се отчитат аналитично, какво точно да е то, има ли аналитичности с допълнителна поданалитичност, кои сметки ще се отчитат освен стойностно и количествено и в кои ще има и партидно отчитане по отделни документи.

Сметкопланът също подлежи на одобрение с акт от представител на ръководството.

Прилага се шаблон на сметкоплана, заедно с подробно описани всички сметки, какъв е обектът на отчитане, каква е препоръчителната им структура, с кои други сметки се обвързват по принцип и какво означават салдата и оборотите им.

Въвеждане на начални салда в сметкоплана

Ако предприятието е действащо (т.е. не е ново) и е одобрен нов сметкоплан, много внимателно се прехвърлят салдата от старите сметки, аналитичности и партиди към новите, така че новите салда като суми да са равни на предходните.

След въвеждане на началните числа и след осчетоводяването на достатъчно стопански операции веднага се тества използваният счетоводен софтуер - дали при тази структура и аналитичност може да създаде всички отчети и справки, които да задоволят нуждите от информация на ръководството, кредиторите и акционерите.

Стандартизация на отчетността

Тя служи за улесняване на работата, когато тя се върши от различни счетоводители; като освен стандартизиране на осчетоводяването е препоръчително да се уеднаквят и използваните наименования на документи, операции и папки.

Тук се прилагат модели за уеднаквяване на наименованията на документите, операциите и папките.

Ако това са само част от въпросите, които ви притесняват във връзка с осчетоводяването на дейността на вашето предприятие, счетоводна къща АЛТУС е решението на вашите проблеми.

Прочетена 2022 пъти
Оценете
(0 гласа)

Оставете коментар

Моля, попълнете всички задължителни полета. Не е разрешен HTML код.

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ © 2006-2014 АЛТУС ЕООД