Краткотрайните активи – обект на отчитане в земеделските стопанства

Обект на счетоводната отчетност в дейността на частните земеделски стопанства са техните краткотрайни  активи. Те представляват материалното имущество на предприятието, предназначено за продажба, използване в производството, експлоатацията, услугите и за други стопански цели.

По конкретно материалните запаси включват материали, резервни части, стоки, продукция, млади животни, животни за угояване и незавършено производство.

Голямото разнообразие на краткотрайните активи налага те да бъдат класифицирани и групирани. За по-голямо удобство и в зависимост от участието им в създаването на продукта могат да  се разделят на две основни групи: основни материали и спомагателни материали.

Разграничаването на основните от спомагателните материали в много случаи създава затруднения при счетоводното обслужване, тъй като не винаги може да се установи кой вид материал образува главната съставна част на продукта. Ето защо конкретното деление на материалите на основни и спомагателни е на базата на технологията на осъществяваните производства.

Характерните стопански операции при отчитането на материалите са: доставка на материали и разход на материали.

Материалите, участващи еднократно в стопанската дейност се отчитат чрез счетоводните сметки:  301 Доставки и 302 Материали.

Произведената от земеделските стопанства растениевъдна и животновъдна продукция е предназначена за вътрешно производствено потребление и за продажба. Като готова продукция се считат и изделията произведени от спомагателните дейности на земеделските стопанства. Синтетичното отчитане на селскостопанската продукция се организира чрез сметка 303 Продукция. Тя е активна сметка. Аналитичното отчитане на готовата продукция се води по вид, количество, стойност, година на производството и материално отговорни лица.

Голямото разнообразие на стоките в стопанството изисква подробна и всеобхватна информация чрез организираната аналитична отчетност. Стоките се отчитат чрез сметка 304 Стоки. Стоките са продукти на труда и притежават потребителни стойности.

За да се отчитат младите животни и животните за угояване, трябва да се използват сметки: 311 Млади животни и 312 Животни за угояване. Младите животни и животните за угояване се разглеждат като предмет на труда, когато са придобити приплоди и приръст за текущия период. Средства на труда –  в резултат на отглеждането им се получава продукция и предмети на труда – върху тях се въздейства чрез живия труд и консумираните от тях фуражи.

Прочетена 2645 пъти
Краткотрайните активи – обект на отчитане в земеделските стопанства - 5.0 от общо 5 на базата на 1 оценка
Оценете
(1 глас)

Оставете коментар

Моля, попълнете всички задължителни полета. Не е разрешен HTML код.

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ © 2006-2014 АЛТУС ЕООД