Особености и задачи на счетоводната отчетност в дейността на частните земеделски стопанства

Известно е, че селскостопанската дейност обхваща всички страни на разширения възпроизводствен процес. За разлика от останалите отрасли в нейните стопански единици се осъществяват в повечето случаи едновременно процесите производство, разпределение, размяна и обществено потребление.

Широкият обхват на тяхната дейност разширява обектите и задачите на предлаганите счетоводни услуги, свързани със счетоводната отчетност и поставя редица проблеми, свързани със счетоводното осигуряване на нейното управление. Те се свързват и с биологичните особености на производствените процеси, особено в растениевъдството, където работния процес не съвпада с производствения. Производственият процес обхваща значително по дълъг период, като понякога /при  есенните култури той се простира в рамките на две календарни години. При други култури /многогодишните фуражни култури/ разходите, направени за тях през първата година, се отнасят и се разпределят за тригодишния им експлотационен период. Това налага отделните видове разходи да се отчитат диференцирано  по години и да се прилагат специални методи за тяхното разпределение. Аналогично изискване възниква и при случаите, когато на еднократно обработени и подготвени площи се отглеждат последователно две или три култури. Тази специфична особеност на производствения процес в растениевъдството налага възприемането на календарния годишен цикъл за основен калкулационен период при установяването на  себестойността на растениевъдната продукция.

Сезонността при получаване на продукцията от животновъдството водено по традиционен начин, определя също необходимостта от възприемането на годишния цикъл за основен калкулационен период при калкулиране себестойността на продукцията. Изключение правят производствата, в които са внедрени промишлени технологии за отглеждане на животните – свинеугояването, телеугояването и птице  и  яйце производството, а в растениевъдството - оранжерийното производство и други  второстепенни и странични производства с промишлен характер. При тях съществуват условия и е възможно калкулационният период да бъде адекватен на производствения - месечен,  тримесечен и др., като в производствените планове и задачи се определят и съответните планово-нормативни показатели, съобразени със сезонността на селскостопанското производство.

Сезонността на производствените процеси оказва влияние и върху извършваните работи и услуги от спомагателните производства. Селскостопанските машини участват в производствения процес главно през определен период, техните текущи и основни ремонти имат още сезонен характер, но независимо от това амортизационните им отчисления се начисляват ежемесечно. Въпреки, че съществуват възможности за прилагането на  по-кратки отчетни периоди, себестойността на услугите - декар мека оран, тонкилометър и други е прието да се установява в края на годината. Подобна сезонна обусловеност имат и другите селскостопански и второстепенни производства, които са свързани с преработката, особено на растениевъдната продукция.

Калкулирането на себестойността на сескостопанската продукция при някои производства се характеризира с особености, произтичащи от получаването на повече от един  вид основна  и допълнителна продукция. Например в растениевъдството при някои фуражни култури се получават три основни продукта - зелена маса, сено и зърно, в овцевъдството – приплоди, мляко и вълна. Тази особеност налага използването на специални методи за условно разпределение на производствените разходи по видове основни продукти, които не винаги са достатъчно прецизни и адекватни на спецификата на съответната дейност. Ето защо този въпрос търси решение и чрез подобряване  организацията на аналитичното отчитане на производствените разходи. Те се проследяват в няколко направления - по видове производства, технологии, производствени единици, работни процеси, продукти.

Особеностите на селскостопанската  дейност определят нарастналите изисквания към счетоводната информационна система. Основните изисквания, предявени към организацията и реализацията на счетоводната система, се свързват с потребността от своевременно получаване на достоверни и ясни отчетни данни за текущо информиране на различните равнища на управление за хода на процесите и за създаване на условия за засилване на вътрешния финансов контрол и на аналитичната  работа, свързана с анализа на стопанската дейност; ефективно осъществяване на отчетния процес чрез еднократно събиране на първичните отчетни данни и многократното им използване при създаването на информация  от трите вида отчетни системи; рационализиране и поевтиняване на отчетния процес при условията на постепенно преминаване от ръчната обработка на отчетните данни към автоматизирана.

Във връзка с това пред всяко едно счетоводство на частните земеделски стопанства се поставят важни задачи, чието разрешаване води до осъществяване на нейната основна цел:

- своевременното и достоверното информационно осигуряване на всички равнища на управление с данни, сведения и анализи за изпълнението на конкретните производствени задачи, за хода на възпроизводствения процес в селскостопанските единици.

По важните задачи, които се поставят  пред счетоводната отчетност са:

- да се създават данни и показатели за характеризиране финансовото състояние и натрупванията в собствените и обществени фондове.

- да се спомага за непрекъснатото подобряване и увеличаване на ефективността и оперативността за спазването на договорната, финансовата и трудовата дисциплина; разпределението на създадената селскостопанска продукция; прилагането на системно - структурния подход, комплексния и фактурния анализ при изследването на конкретни явления и процеси от стопанската дейност.

За всички тези казуси е добре да търсите счетоводни консултации от специалисти в областта.

Прочетена 2545 пъти
Особености и задачи на счетоводната отчетност в дейността на частните земеделски стопанства - 5.0 от общо 5 на базата на 1 оценка
Оценете
(1 глас)

Оставете коментар

Моля, попълнете всички задължителни полета. Не е разрешен HTML код.

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ © 2006-2014 АЛТУС ЕООД