Отчитане намалението на ДМА чрез ликвидация

Ако вече сте придобили ДМА, трябва да се знае, че при експлоатацията на ДМА, те се изхабяват и морално остаряват. Ако по нататъшната им употреба е неефективна  и дълготрайните материални активи на могат да бъдат продадени  поради морално остаряване е най-добре те да бъдат ликвидирани т. е. бракувани.

При вземане на решение за ликвидация на ДМА е необходимо да се  състави Протокол и Сметка за резултатите от ликвидацията.

Ръководителя на предприятието издава Заповед за бракуване, въз основа на която се формира комисия по бракуването, състояща се от председател и най-малко  двама членове, притежаващи необходимите знания и опит.

След приключване на процедурата по ликвидация на ДМА, следва  те да се отпишат от  инвентарната книга и амортизационния план на ДМА в предприятието.

Ако бъде взето решение за по-нататъшна ликвидация на ДМА, то следва да се начислят допълнителни разходи, които са направени във връзка с дейността по бракуване, които се отнасят по дебита на  сметка 616 – Разходи за ликвидация на ДМА. Когато приключи процеса по бракуване на ДМА, тази сметка се приключва в кореспонденция със сметка 705 Приходи от продажба на ДМА, като по дебита й се записват направените разходи по ликвидацията на ДМА. По кредита на сметка - 705 Приходи от продажба на ДМА се отразяват получените приходи от продажбата на материалите, резервните и запасни части от бракуваните ДМА.

За  установяване резултатът от бракуване на ДМА, чрез съпоставяне на приходите и разходите по тази сметка се установява резултата, който се отнася съответно по дебита или кредита на сметка 123 Печалби и загуби от текущата година.

Ако предприятието е регистрирано по ЗДДС и е ползвало данъчен кредит при закупуването на дълготрайните материални активи, то при тяхното бракуване начислява и дължи данък ДДС. Ако балансовата стойност е по-ниска от  десет на сто от отчетната им стойност данък не се дължи. Данък добавена стойност не се дължи и в случаите на липси и брак, които са причинени от непрeодолима  сила или технологичен брак в допустимите норми.

Прочетена 8422 пъти
Отчитане намалението на ДМА чрез ликвидация - 4.1 от общо 5 на базата на 7 оценки
Оценете
(7 гласа)

Оставете коментар

Моля, попълнете всички задължителни полета. Не е разрешен HTML код.

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ © 2006-2014 АЛТУС ЕООД