Отчитане на разходите за организация и управление

Една част от разходите, които се извършват в предприятието са свързани с организацията, ръководенето, обслужването и контролирането на цялостната му стопанска дейност. От гледна точка на техния характер и целта на тяхното извършване, същите могат да бъдат определени като разходи по организацията, обслужването и управлението на производството или така наречените "Общопроизводствени разходи“ и разходи по организацията, обслужването и управлението на предприятието като цяло или така наречените "Разходи за управление".

Такова разграничено отчитане на допълнителните разходи е необходимо защото:

  • Общопроизводствените разходи се извършват за организацията и функционирането на структурните звена, а разходите за управление - на стопанството като цяло;
  • Рразмерът на общопроизводствените разходи се влияе от обема  на дейността на стопанството, а на разходите за управление не се влияе.

Това което ги обединява е, че те представляват допълнителни разходи и не са технологично свързани с производството на определена продукция или извършването на определени услуги. Обемът и съдържанието на тези разходи зависят от възприетата от предприятието производствена и организационно -управленска  структура. Всяко усъвършенстване на управлението на производството и на предприятието като цяло води до абсолютно или относително намаляване на техния размер.

Изменението на тези разходи не е правопропорционално на изменението на  разходите за производство и на неговите мащаби, поради което същите обикновено се класифицират условно като постоянни разходи. Счетоводното отчитане на тези разходи се осъществява чрез предвидената в Националния сметкоплан сметка 614  "Разходи за организации и управление". За отчитане на посочените по-горе два вида допълнителни разходи се обособяват две самостоятелни сметки:

                 Сметка 6141 "Общопроизводствени разходи"

                 Сметка 6142 "Разходи за управление"

Общопроизводствените разходи са по-точно свързани и се влияят от обема на производството и структурата на производствените подразделения. В технологично отношение част от тези разходи са сходни с някои непреки производствени разходи, поради което често се допуска тяхното еднакво третиране. Общопроизводствените  разходи включват разходите за работна заплата на управленския, отчетническия, помощния и др. персонал на производственото звено, разходите за социално осигуряване, свързани с начислените заплати на този персонал, за текущ ремонт и поддържане на ДМА, използвани в производствената дейност, разходите по безопасност, хигиена и охрана на труда, разходите за специално облекло, обувки и лични предпазни средства, разходите  за амортизация на дълготрайните активи, обслужващи управлението на производственото звено, осветление и отопление на производствените помещения, телефонни и пощенски услуги и други.

За да се обхванат разходите, извършвани в отделните производствени звена, към сметка  6141  "Общопроизводствени разходи" се организира аналитично отчитане по отделни производствени звена, направления, дейности и т.н. Към съответните аналитични сметки разходите се групират и отчитат по отделни статии на разходите. В Националния сметкоплан е дадена тяхната примерна схема както следва:

                            1.Разходи за материали

                            2.Разходи за горива и енергия

                            3.Разходи за външни услуги

                            4.Разходи за амортизации

                            5.Разходи за заплати

                            6.Разходи за социални осигуровки

                            7.Разходи за командировки

                            8.Разходи за охрана на труда

                            9.Други общопроизводствени разходи.

Освен посочените сметки схемата на същите може да бъде разширена в зависимост от спецификата на дейността и от необходимостта от детайлна информация. Отчетната информация, групирана по посочените статии на разходите, ще подобри значително своята потребителна стойност, ако същата отразява същността и характера на извършените разходи.

Разходите за управление на дейността на предприятието не са тясно свързани и не се влияят пряко от мащабите на производството. Една част от тези разходи остават непроменени или тяхното изменение е незначително за един по продължителен период от време и от тази гледна точка те могат да се класифицират условно като постоянни разходи. Така  например заплатите на управленския персонал, наемът на офиса или на административната сграда, застраховката на сградите и съоръженията и други се третират като постоянни разходи, тъй като границите на дейността в които тези разходи остават непроменени са достатъчно широки. Друга част от разходите за управление могат да имат смесен характер. Една част от тях съдържат елементи от условно постоянните разходи, а  други са по-тясно свързани и зависими от мащабите на дейността на предприятието.

Отделното наблюдаване на разходите, свързани с управлението на предприятието, създава възможност за анализ и контрол на същите с оглед намаляването на техния дял в състава на общите разходи за дейността. В разходите за управление се включват заплатите на управленския персонал, начисленията за ДОО, командировки, издръжка на собствения и нает автомобилен транспорт, свързан с управлението на предприятието, канцеларски, пощенски, телефонни, телексни и други разходи. Предприятието може да организира аналитичното водене на разходите  за управление, като за всяко структурно звено в управлението се заведат отделни аналитични сметки. Към  всяка от тези сметки разходите се групират и с отделни техни видове, определени от самото предприятие.

Разходите за организация и управление най-напред се отчитат като едноелементни разходи, чрез сметките от група 60 "Разходи по икономически елементи" и след това се отразяват като разходи за организация и управление. Записаните суми по сметка  614  Разходи за организация и управление след разпределението им на определена от предприятието база се отнасят за сметка на финансовия резултат през текущия период, като  се съставя следната счетоводна статия:

       Дебит сметки от група 70  Приходи от продажби

       Кредит сметка  614  Разходи за организация и управление

В края на годината сметка 614 Разходи за организация и управление остава без салдо.

Прочетена 9356 пъти
Отчитане на разходите за организация и управление - 5.0 от общо 5 на базата на 2 оценки
Оценете
(2 гласа)

Оставете коментар

Моля, попълнете всички задължителни полета. Не е разрешен HTML код.

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ © 2006-2014 АЛТУС ЕООД