Придобиване на ДМА чрез покупка със собствени средства

Всяко действащо предприятие за осъществяване на своята дейност в даден момент пристъпва към придобиване на ДМА главно чрез покупка. За извършването на тази стъпка, обаче е добре да бъдете консултирани от някоя счетоводна къща, за да се запознаете предварително с всички правила и услувия при този вид дейност.

Покупката на ДМА е договор между продавача и купувача, чийто правен режим е регламентиран в ЗЗД. По своята същност с този договор се прехвърля собственост върху стока на основание на сключена сделка срещу насрещна престация. Придобиването на дълготрайни материални активи със  средства на фирмата е възможно само ако тя разполага със свободни собствени парични средства.

Когато купувачът е данъчно задължено лице по ЗДДС, то той има право на данъчен кредит за придобития актив. Тъй като начисленият при покупката данък е възстановим, то той не се включва в стойността формираща цената на ДМА. За начисления и платен ДДС, купувача формира данъчен кредит.

Когато купувача не е данъчно задължено лице  по ЗДДС – няма право на данъчен кредит за закупения ДМА. Начисления ДДС  се включва в цената на придобиване на актива.

Ако придобиването на ДМА е продължителен във времето процес, то неговата цена се формира постепенно, като към нея се включват всички преки разходи за привеждането му в експлоатация. Направените отстъпки и отбиви се приспадат от стойността  на актива и се отчитат като текущи разходи.

ДМА може да бъде закупен и във валута. Тогава неговата цена се формира и той се заприхождава по централен курс на валутата, обявен от БНБ към датата на сделката, като се  отчитат валутни разлики, които се отнасят към съответните счетоводни сметки.

Прочетена 3728 пъти
Придобиване на ДМА чрез покупка със собствени средства - 3.7 от общо 5 на базата на 3 оценки
Оценете
(3 гласа)

Оставете коментар

Моля, попълнете всички задължителни полета. Не е разрешен HTML код.

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ © 2006-2014 АЛТУС ЕООД