Счетоводна отчетност - Част 1. Видове

При условията на пазарна икономика се очертават актуални проблеми на организацията на счетоводната отчетност, свързани главно с изискванията за повишаване ефективността на тази отчетна система и подобряване качеството на информационното осигуряване на управлението.

Изискванията за повишаване ефективността на счетоводната система, имат сложен характер. Те засягат всички страни на счетоводния метод. В някои случаи те се отнасят и до разширяването на обхвата на предмета на счетоводната отчетност, а в други - до необходимостта от нейното интегриране в определена насока с оперативната и статистическата отчетна система. Практиката показва, че рационалната организация на счетоводната отчетност изисква стопанските операции да се обхващат чрез еднократното им отразяване в счетоводните документи и образци и многократното им използване за нуждите на трите отчетни системи.

Възпроизводственият процес е сложен и многообразен. Разнородни са и целите и задачите, които стоят за изпълнение от стопанската отчетност. Това обуславя необходимостта от прилагане на различни методи и средства за обхващане на отчетните обекти. В зависимост от характера, обсега, предназначението, начина на събиране и обработване на отчетната икономическа информация и прилаганите за това средства,методи и организационни форми са се обособили три вида: оперативна, статистическа и счетоводна отчетност.

Оперативната отчетност се използва от управленските органи за текущо управление на явленията и процесите в отчетните обекти. Чрез нея се получава оперативна отчетна информация не за цялостната дейност, а преди всичко за отделни конкретни стопански явления.

Статистическата отчетност се използва за създаване на различни статистически характеристики, от една страна, общите свойства на масово повтарящите се явления и процеси при конкретни условия по място и по време, а от друга, обективните закономерности на развитието им.

Счетоводната отчетност е най-важния източник за създаване на отчетна икономическа информация за процесите и явленията в икономическата дейност. Тя пълно обхваща и отразява всички стопански явления и факти от възпроизводствения процес осъществявани в отчетните обекти, които се подават на остойностяване.

Прочетена 5333 пъти
Счетоводна отчетност - Част 1. Видове - 5.0 от общо 5 на базата на 2 оценки
Оценете
(2 гласа)

Оставете коментар

Моля, попълнете всички задължителни полета. Не е разрешен HTML код.

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ © 2006-2014 АЛТУС ЕООД