Счетоводна отчетност - Част 2. Организация

Организацията на счетоводната отчетност може да бъде научна, ако е създаден строен счетоводен апарат, с ясно определени функции, права и задължения, ако стриктно се спазват всички закони, наредби, правилници.

Основополагащо значение при създаване на организацията на счетоводно-отчетния процес имат Законът за счетоводството, Националният сметкоплан, Националните счетоводни стандарти и Албумът на първичните счетоводни документи. Те са разработени съгласно принципите и изискванията на пазарната икономика. В този смисъл те отговарят напълно на директивите на Съвета на Европейската общност относно унификацията на счетоводството в страните членки на общността. Тези нормативни актове осигуряват действието на всички останали законови и подзаконови актове относно въвеждането на пазарната икономика в нашата страна. Правилното им тълкуване и практическо прилагане е от голямо значение за развитието на пазарното стопанство у нас.

Организацията на счетоводната отчетност трябва да води до нейното рационализиране и съкращаване, като същевременно напълно отговаря на изискванията на оперативното ръководство. Това може да се постигне чрез прецизен избор на показателите, които трябва да се наблюдават и отчитат, чрез стандартизиране и унифициране на първичните документи, чрез точното определяне на функциите и задълженията на всички отчетни работници. При изграждане на организацията на счетоводната отчетност трябва да се подбират и използват такива форми и техника на отчитане, които ще осигуряват повишаване на производителността на труда на счетоводните работници от дадената счетоводна къща. Те трябва да бъдат съобразени и с подготовката и квалификацията на счетоводния персонал.

Прочетена 2125 пъти
Оценете
(0 гласа)

Оставете коментар

Моля, попълнете всички задължителни полета. Не е разрешен HTML код.

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ © 2006-2014 АЛТУС ЕООД