Счетоводна отчетност - Част 5. План

Една от най-важните предпоставки за правилна организация на счетоводната отчетност е съставянето на план за счетоводна работа. Чрез него се конкретизира приложението на нормативните положения към конкретните условия на работа.

Планът на цялата счетоводна работа включва мероприятия за осигуряване на свое временното отчитане, като се изхожда от общите положения за организацията на счетоводната отчетност и конкретните условия на работа. Планът за документацията и документооборота включва система от действия за документално оформяне на стопанските операции и движението на документите. Съставя се списък на необходимите документи, предназначението и използването на всеки един. Така се премахват излишните, дублиращи документи, съкращава се пътя на движението им, като се избягва ненужното, формално визиране на документите от отделни лица.

При автоматизираното осъществяване на счетоводството може да се стигне и до бездокументално обхващане на редица стопански операции, като този термин е употребен условно. В случая е необходимо периодично да се извежда хронологичен опис, който по същество е документ за въведената от определен пункт или служебно лице счетоводна информация за обработка в хронологичен ред.

Планът за сметките и кореспонденцията на сметките, се изработва на база на Националния сметкоплан и включва пълния систематизиран списък на сметките, подсметките и задбалансовите сметки за използване. За всяка сметка се определя цифровото й обозначение, като се дава и характеристика на сметките и се определя кореспонденцията им при различните стопански операции. При разработването на индивидуалния сметкоплан трябва да се има предвид, че неговата структура трябва да позволява прехода от една система в друга, без да се нарушава класификацията на отчетните обекти. Преходът може да бъде пълен или частичен, ако стопанската единица има нужда от определена или определени сметки, които не съществуват в прилаганата система. Отклоненията, които са допустими, са мотивирани единствено от стремежа за получаването на по-точна счетоводна информация.

При планът за техническо оформяне на отчитането се определят регистрите за синтетично и аналитично отчитане, формата на тези регистри, редът и начинът на записване на стопанските операции, както и връзките между отделните регистри. При избора на счетоводна форма се изхожда от обема и характера на операциите, целесъобразността от прилагането на едно или друго техническо оформяне на операциите, възможността за опростяване на отчитането. Чрез определяне начините за инвентаризациите и проверка на данните от текущото счетоводно отчитане се установява редът, по който ще става проверката и сравняването на фактическите данни с тези по счетоводните регистри.

Прочетена 1789 пъти
Счетоводна отчетност - Част 5. План - 5.0 от общо 5 на базата на 1 оценка
Оценете
(1 глас)

Оставете коментар

Моля, попълнете всички задължителни полета. Не е разрешен HTML код.

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ © 2006-2014 АЛТУС ЕООД