Счетоводна оценка на активите и пасивите на дадено предприятие

При всяко едно предприятие счетоводният баланс е важен, тъй който показва действителното му състояние. В него най-подробно са отразени активите и пасивите. При тяхната оценка обикновено се използва историческа цена, справедлива цена и възстановима стойност.

 

Специалистите от счетоводна къща „Алтус” могат да направят детайлна оценка на вашите активи и пасиви, заедно с подробен анализ за това какво е моментното им състояние и дали се използват целесъобразно.

Счетоводна оценка на активите и пасивите

Историческа цена

Това е цената, по която става придобиването на активите и възникването на съответните пасиви. Нарича се историческа, защото отразява ситуацията на пазара в точно определен момент. Поради повреди, морално или физическо остаряване се налага периодично оценяване на активите и пасивите като при ДА коректива е начислената амортизация.

Историческата цена може да се раздели на подвидове – цена на придобиване, справедлива цена, съдебна оценка и курса на чуждата валута.


Справедлива цена

Тя се прилага за финансовите активи, плюс непосредствените разходи по сделката, селскостопанската продукция и биологичните активи, от които се приспадат разходите за продажба, непарични активи, които са предоставени безвъзмездно на държавата, активи, които са придобити при бизнес комбинация и др. Това на практика е пазарната стойност на активите към момента на съставяне на счетоводния баланс на предприятието. Тази цена е променлива, които може да направи активите по-ценни. Тогава в актива на баланса те се отразяват по новата им цена, а в пасива чрез резерва за преоценки.


Възстановима стойност

Тъй като пазара се променя, то е напълно възможно историческата цена да не отговаря след време на действителните пазарни цени. Тогава активите се оценяват, за да се види каква е тяхната възстановима стойност. Тя може да бъде измерена чрез нетната продажна цена и стойността в употреба. Ако те се окажат по-ниски от историческата цена, тогава стойността на активите трябва да се намали.


Оценката на активите и пасивите се делят на текущи и периодични. За текуща се приема стойността на даден актив или пасив в момента на неговото придобиване или възникване. За периодична се счита оценката, която се извършва на края на годината. Това се прави с цел реалното прилагане на принципа на предпазливостта.


Методи за изчисляване на материалните запаси

 

  • Препоръчителен метод - често наричан „първа входяща”, „първа изходяща” цена. Другото му название е метод на изчерпване;
  • Допустим метод (алтернативен) - познат като „последна входяща”, „първа изходяща” цена. При него се върви от последните валидни стойности към първите.

 

Защо е нужна оценка на активите и пасивите на дадено предприятие?


Първо – чрез нея се спазват основните законово регламентирани принципи на счетоводството, при завеждане счетоводството на предприятие.


Второ – чрез нея се отразява вярно и точно какво е финансовото и имуществено състояние на даденото предприятие.


Трето – при евентуално сливане, придобиване или друга бизнес комбинация ще може да се оценят участниците в бизнес сделката и по-лесното издаване на дялове на едната фирма срещу дялове на придобиващата фирма.


Четвърто – ако се вземе решение за увеличение на капитала, оценката ще послужи за определяне стойността на новите акции от капитала.


Пето – ако дадено предприятие бъде наследено, то новия собственик ще е наясно с неговото състояние и др.


Счетоводната политика включва оценката на активите и пасивите, чрез които ръководството на предприятието начертава стратегически план за действие за години напред, опирайки се на резултатите от оценката в настоящ или предишен момент.

Прочетена 5207 пъти
Счетоводна оценка на активите и пасивите на дадено предприятие - 5.0 от общо 5 на базата на 1 оценка
Оценете
(1 глас)

Оставете коментар

Моля, попълнете всички задължителни полета. Не е разрешен HTML код.

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ © 2006-2014 АЛТУС ЕООД