Счетоводна политика на предприятието

Същност на документа счетоводна политика на предприятието

Счетоводната политика на предприятието представлява вътрешен нормативен документ. Той може да се представи във формата на заповед, наредба, правилник и др.

Това е счетоводен модел, който улеснява отчитането на дейността му през дадения отчетен период. В нея се включват принципите, концепциите, правилата, базите и процедурите, въз основа на които се завежда счетоводството на предприятието. Счетоводната политика дава възможност за сравнения и тълкуване на отделните пера и техните изменения за периода.


Фактори, определящи параметрите на счетоводната политика

 • националната, регионална и световна пазарна конюнктура
 • обхватът на националното счетоводно, данъчно и търговско законодателство
 • обхватът на международните счетоводни и търговски норми
 • продължителността на даден икономически цикъл: подем, спад, депресия, криза
 • предметът на дейността на предприятието
 • социално-икономическите цели при управлението на дейността на предприятието
 • потенциалните ресурси, които могат да се експлоатират през даден отчетен период
 • обсегът на предмета на счетоводството на предприятието
 • степента на обръщаемост на ресурсите
 • степента на собствеността върху ресурсите, експлоатирани от предприятието


Източници за изготвяне на счетоводната политика

 • Националното законодателство, в частта за организирането и функционирането на счетоводната информационна система
 • Закон за счетоводството
 • Международни стандарти за счетоводство
 • Търговски закон
 • Приложими данъчни закони
 • Кодекс на труда
 • Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
 • Националният сметкоплан
 • Първични счетоводни документи


Определяне на въпросите, които трябва да се включат в счетоводната политика на предприятието


Тези въпроси зависят от спецификата на предприятието и включват:

 • оформяне на цената за придобиване на активите и останалите финансови приходи на предприятието;
 • методи на оценяване на материалните запаси при придобиването им;
 • методи за оценяване на парични средства във валута при потребяването им;
 • методи за амортизация;
 • определяне на основните производствени разходи за дейностите на предприятието;
 • момент на реализиране и др.


Оповестяване на промени в счетоводната политика


Всички промени в счетоводната политика на предприятието спрямо предходния период на отчитане се оповестява. Задължително е да се посочат и причините, поради които се е наложила всяка от извършените промени.

Счетоводни политики: систематизиране и изменение


Видовете счетоводни политики се систематизират според отчетни обекти. Те могат да се изменят с всеки отчетен период, в зависимост от настъпването или отпадането на видове събития. Счетоводните дейности включват обичайни дейности и извънредни статии.


Следните случаи не се считат за промени в счетоводната политика на предприятието:

 • приемането на политика за сделки и събития, които са съществено различни от предхождащите ги сделки и събития;
 • възприемането на нова счетоводна политика при сделки и събития, които не са се случвали преди периода или са били от незначителен характер.


Видове счетоводни политики

 • Дейности и събития: обичайни дейности и извънредни събити
 • Оценъчна политика: при придобиване на активи и пасиви
 • Собствен капитал: остатъчната стойност на активите след като се приспаднат всички пасиви
 • Материални запаси: според по-ниската от една от двете стойности – доставната и нетната реализуема
 • Дълготрайни материални активи: активи, които са на стойност над 500 лв. и съответстват на определението за дълготрайни активи
 • Нематериални активи: активи, които са на стойност над 500 лв. и съответстват на определението за нематериални активи
 • Амортизационна политика: прилага се за всички амортизируеми дълготрайни материални активи и нематериални активи
 • Активи и пасиви в чуждестранни валути
 • Доходи от наети лица


Организация на счетоводната отчетност: отчети

 • Счетоводен баланс, съставен по информация за салдата по счетоводните сметки, с разграничаване на текущи и нетекущи активи и пасиви
 • Отчет за доходите, съставен в двустранна форма, със съответствие на печалбите и загубите от отчетния период на посочените в баланса печалби и загуби
 • Счетоводен отчет за измененията, настъпили в собствения капитал
 • Отчет за паричните потоци

 

Прочетена 4169 пъти
Оценете
(0 гласа)

Оставете коментар

Моля, попълнете всички задължителни полета. Не е разрешен HTML код.

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ © 2006-2014 АЛТУС ЕООД