Счетоводно отчитане на финансовите приходи на предприятието

Когато  предоставените ресурси на всяко предприятие са финансови средства, доходът от тях представлява или дивидент от съучастия в дългосрочни инвестиции.


Финансови  приходи могат да възникнат и от положителни разлики от операции с движими ценности, а така също и от валутни операции.

 

 

Финансовите приходи се отчитат, като се използват сметки от група 72 Финансови приходи, съгласно Националния сметкоплан и индивидуалния сметкоплан на конкретното предприятие.

Сметка 123 Печалби и загуби от текущата година се използва за счетоводната отчетност в края на отчетния период.

Сметка 725 Финансови приходи за бъдещи периоди не влиза в тази отчетност.

Към група 72 Финансови приходи в Националния сметкоплан са включени сметки, свързани с приходи от лихви, от дялово участие, от операции с инвестиции, от валутни операции, финансови приходи за бъдещи периоди и  останали финансови приходи (Сметки 721, 722, 723, 724, 725 и 729).


Приходите от лихви по Сметка 721 е свързана с отчитане на натрупаните лихви в полза на предприятието от:

  • дадени заеми на трети -  юридически или физически лица;
  • налични депозити във финансови институции;
  • лихви за собствени средства по разплащателна сметка и др.

 

 

В  случаи, че предприятието има начислени лихви по предоставени заеми, налични депозити и парични средства, вложени във финансова институция,  се изготвя счетоводна статия, съдържаща Дебит сметка за Разчети по лихви и Кредит сметка за Приходи от лихви.

За отчитане на придобити дивиденти от налични дълготрайни материални активи се използва Сметка 722 за Приходи от дялово участие. Отчитането се разпределя в зависимост от видовете приходи от съответното дялово участие.Видове счетоводни записвания

Полагащите се дивиденти за съучастие - по Дебит сметка 424 за Вземания от съучастия и Кредит сметка 722 за Приходи  от дялово  участие.

Получените парични суми от съответните предприятия, дадени под формата на дивиденти. Използват се Дебит сметка 503 за Разплащателна сметка в левове, Дебит сметка 504 за Разплащателна сметка във валута и Кредит сметка 424 за Вземания от съучастия.

Преведените суми за дивиденти в полза на предприятието, които предварително не са били начислени се записват с Дебит сметка  503 при Разплащателна  сметка  в  левове и Кредит сметка 722 при Приходи от дялово  участие.

Сметка 723 за Приходи от операции с инвестиции се използва за отчитане на печалба от продажбата, която представлява положителната разлика между продажната цена и отчетната стойност на направените инвестиции под формата на облигации, благородни метали, акции и др. 


Видове счетоводни статии
                            
Счетоводните статии служат за отразяване на установената положителна разлика от продажба на инвестиции. В тях се включват Дебит сметки от групи за Дългосрочни инвестиции, Парични средства и Краткосрочни инвестиции (22,50,51).

В счетоводните статии се влючват и Кредит сметка 723 за Приходи от операции с инвестиции.
                              
                            
Чрез сметка 729, която е за Други финансови приходи, се отчитат финансови приходи, които не влизат в останалите предвидени сметки. Тази сметка се дебитира при нейното приключване срещу кредитиране на сметка 123 Печалби и загуби от текущата година и се кредитира при отразяване на финансовите приходи срещу дебитиране на сметки от групи:  43  Разчети по преводи, 50 Парични средства и сметка 725 Финансови приходи за бъдещи периоди.

Счетоводна къща АЛТУС е специализирана в предоставянето на счетоводни консултантски услуги във всички сфери на счетоводството и данъчното планиране за малки, средни и големи предприятия.

Прочетена 12126 пъти
Счетоводно отчитане на финансовите приходи на предприятието - 4.0 от общо 5 на базата на 1 оценка
Оценете
(1 глас)

Оставете коментар

Моля, попълнете всички задължителни полета. Не е разрешен HTML код.

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ © 2006-2014 АЛТУС ЕООД