Счетоводни услуги по отчети

Междинното отчитане и годишното счетоводно приключване на операциите на вашата фирма изисква изготвянето на междинни и годишни финансови отчети.

Нашите счетоводни услуги, свързани с изготвяне на финансови отчети за междинно и годишно счетоводно приключване включва:

 

 • обобщаване на информацията по всичките счетоводни сметки;
 • установяване на дебитните обороти и кредитните обороти на фирмата ви за дадения период;
 • установяванена крайните салда.

 

По този начин получавате отчети, които дават информация за измененията на вашия отчетен обект за дадения период или година.

Крайните салда дават информация за състоянието на вашия отчетен обект в края на дадения период или година.

счетоводни отчети


Междинни финансови отчети

При счетоводната услуга, свързана с изготвянето на междинни финансови отчети за вашата фирма, включваме следните раздели в дадения отчет:

 

 • съкратен баланс
 • съкратени отчети
 • отчет относно доходите на вашата фирма за дадения период
 • отчет за промените в собствения ви капитал/отчет за промените в собствения ви капитал, които не се дължат на капиталови сделки
 • отчет относно паричните потоци на фирмата ви за дадения период
 • приложения, които поясняват междинните отчети – според необходимостта.


С изготвянето на междинни финансови отчети ние ви предоставяме необходимата актуализация на последните ви годишни финансови отчети. В тях отразяваме новите дейности и обстоятелства, извършени и настъпили след изготвянето на последния годишен финансов отчет.


Приложения към междинните финансови отчети

Целта на приложенията е да допълнят междинните финансови отчети така, че да не се допусне погрешно впечатление поради невключването на поясняваща информация. Тази поясняваща информация трябва да помогне на тези, които ще използват вашите междинни финансови отчети, да разберат промените, настъпили във финансовото състояние на фирмата ви и довели до дадените финансови резултати.

Информацията, която ще посочим в приложенията към междинните ви финансови отчети, ще включва следните данни и обстоятелства:

 

 • промени във вашата счетоводна политика;
 • информация за цикличността или сезонността на междинните ви операции;
 • информация за материални придобивки или дивиденти, изплатени след края на периода за междинния финансов отчет;
 • информация за събитията, които са настъпили след края на периода за междинния финансов отчет, ако те не са били отразени в този отчет;

както и други данни и обстоятелства, според конкретното развитие на дейността на фирмата ви.

Кога ви е необходим годишен финансов отчет

Изготвянето на годишен финансов отчет за вашата фирма и подаването на годишна данъчна декларация са част от счетоводните услуги по годишното приключване. Ние ще изготвим вашия годишен финансов отчет като обобщение на информацията за финансовото състояние на фирмата ви за дадената отчетна година. Той ще включва периода от дадената календарна година, а при необходимост ще изготвим годишен отчет за период, който е различен от календарна година.

Структура на годишните финансови отчети

При изготвянето на годишни финансови отчети нашите счетоводни услуги включват следните задължителни за такива отчети елементи, според Закона за счетоводството:

 

 • счетоводен баланс;
 • отчет относно приходите и разходите на фирмата;
 • отчет относно паричните потоци на фирмата;
 • отчет относно собствения капитал на фирмата, както и необходимите приложения.


Какви са предимствата на годишните финансови отчети, които изготвяме

 

 • Надеждност и безпристрастност по отношение на информацията
 • Сравнимост с информация за други фирми и с информация за дейността на фирмата ви за различни отчетни години
 • Полезност за вземането на решения за по-нататъшната работа на компанията

 

 Разгледайте всички услуги, предлагани от счетоводна къща АЛТУС.

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ © 2006-2014 АЛТУС ЕООД