Услуги

Професионалните счетоводни услуги и свързаните с тях консултации играят съществена роля в съществуването и развитието на всяка компания.

Сключването на договор за абонаментно счетоводно обслужване обезпечава защитата на интересите на нашите клиенти. Експертният екип на счетоводна къща АЛТУС гарантира индивидуален подход и отчитане на спецификите на всяка дейност. Клиентите ни имат възможност да се възползват от бърз достъп до разнородна финансова и данъчна информация, която засяга дейността им, като по този начин разполагат с повече време за управление на бизнеса.

Пълно счетоводно обслужване

 

Счетоводна къща АЛТУС извършва следните дейности:

Пълно счетоводно обслужване

Пълното счетоводно обслужване включва извършването на всички необходими счетоводни услуги за дадена фирма, за което се сключва договор. При този вид обслужване се осигурява целият обем от услуги за оперативно счетоводство, за воденето и приключването на необходимата счетоводна отчетност, както и Интернет банкиране. Част от пълния обхват счетоводни услуги е и изготвянето на конкретната счетоводна политика, както и на конкретен сметкоплан.

На клиента се осигурява непрекъснато текущо счетоводство и непрекъснат контрол на първичните документи – както проверка, така и класиране и съхранение. Пълното счетоводно обслужване включва непрекъснато осчетоводяване на всички стопански операции, следенето на складовите наличности, изготвянето на амортизационен план и начисляването на необходимите амортизации.

Важно предимство на пълните услуги е осигуряването на консултации, които включват както консултации за наемане на нови служители, така и съвети във връзка с изменения в действащите законови и нормативни наредби. Това осигурява и изготвянето на трудови договори, ведомости за заплати, изчисляването на отпуск по болест, годишен отпуск и др. – също част от пълното счетоводно обслужване – в съответствие с наредбите заедно с най-новите изменения и допълнения. Обработват се извлеченията от банковите сметки, както и документи за командировка. Изготвят се авансови отчети.

При пълното счетоводно обслужване клиентът получава всички услуги, свързани с годишно приключване, а също и изготвянето и представянето на годишни финансови отчети, на справки по поръчка, VIES декларации, Интрастат декларации.

В пълния пакет счетоводни услуги се включват текущото Интернет банкиране, обработването на отчетите от касовите апарати на клиента, изготвяне и обработка от извлеченията от банковите сметки. Ежемесечно се изготвят платежни нареждания за осигурителни и данъчни задължения на клиента към бюджета. Всички ежемесечни услуги, свързани с подаването на информация за възстановяване на ДДС, са част от пълното счетоводно обслужване: подготвянето и подаването на дневниците за покупките и за продажбите, както и справки-декларации съгласно закона за данъка върху добавената стойност, и др.

Пълното обслужване осигурява представянето на необходимата информация относно осигурени лица в НАП, както и изготвянето и представянето на годишните форми за Националния статистически институт.

 

Данъчна защита

Данъчната защита е важна за всяка фирма, защото при честите проверки, извършвани от различни органи, тя осигурява ниво на дейност на фирмата, което съответства на всички норми и разпоредби. Данъчна защита е необходима в следните случаи:

 • При представляване пред органите на НАП – при регистриране или дерегистриране по ДДС, при изготвяне на информация и документи, а също и при данъчни проверки от страна на органите на НАП
 • При представляване пред държавни органи в случаи на сложни казуси, когато са необходими консултации
 • При представляване пред органите на НОИ, когато е необходимо издаване или заверяване на осигурителни книжки
 • При провеждането на тематични, общи и насрещни проверки от страна на органи на данъчната администрация
 • При представляване и защита пред органите на НЗОК
 • При изготвянето и представянето на годишни финансови отчети, на данъчни декларации и други необходими документи пред данъчната администрация
 • При изготвянето на платежни нареждания относно данъци
 • При изготвянето на данъчни справки и уведомления При следенето на установените срокове за подаване на декларации и за данъци
 • При анализа и оценяването на данъчни актове или действия от страна на органите на НАП, а също и при бездействие от страна на тези органи
 • При анализа и оценяването на актове и ревизионни доклади от страна на администрацията, а също и при оценяването на констатациите и определените данъчни задължения.

Спазват се данъчните норми, а същевременно с оптималните решения за данъчно облагане фирмите могат да увеличат печалбите си. Индивидуалните данъчни стратегии са целта на услугите за данъчна защита.

данъчна защита

 

ТРЗ услуги

Счетоводните услуги свързани с ТРЗ са основна част от счетоводната дейност на всяка фирма. Използването на професионални ТРЗ услуги дава възможност фирмите да пестят време и усилия и да разчитат на професионалисти, които познават нормативната уредба и следят измененията в нея.

ТРЗ услугите включват:

 • Изготвяне на трудови договори със служителите и на анекси към тези договори, на допълнителни споразумения, на заповеди за назначаване на служители или работници или за прекратяване на трудовите правоотношения със служители, подаването на необходимата информация за тези промени в НАП, както и изготвянето на длъжностните характеристики на служителите или работниците
 • Регистриране на болнични листове за служители или работници на дадената фирма
 • Попълване на трудови и осигурителни книжки за служителите или работниците
 • Изготвяне на необходимите служебни бележки и удостоверения за служителите или работниците Изготвяне на документи за пенсиониране
 • Изготвяне на сметки за сумите, изплатени на служителите или работниците, и на служебни бележки за дохода им
 • Ежеседмично изготвяне и начисляването на разплащателни ведомости за работни заплати, рекапитулации и фишове, както и изготвянето и подаването на декларации – образец 1 и образец 6
 • Ежеседмично изготвяне на платежни нареждания относно задълженията на дадената фирма към бюджета във връзка с трудовите възнаграждения на служителите или работниците
 • Изготвяне и подаване на уведомления съгласно чл. 62, ал. 4 от Кодекса на труда
 • Изготвяне на файлове за масово изплащане на заплатите на служителите или работниците, по карти или в брой

 

Счетоводни консултации

Счетоводните консултации са безплатни при сключването на договор за пълно счетоводно обслужване. Те помагат за решаването на проблеми, възникнали при решаването на данъчни и осигурителни казуси. Освен това счетоводни консултации са необходими при отчитане пред Комисията за финансов надзор и пред БНБ. При извършването на анализи, които са свързани с финансовото състояние на дадената фирма, с нейната финансова и капиталова структура, също се налагат консултации.

Следва подробен списък на предлаганите счетоводни консултации:

 • За легалното оптимизиране на данъците
 • Във връзка с трудово-правни въпроси и въпроси, свързани с осигуряването
 • По начина на наемане на персонал
 • Във връзка с изменения в законовата и нормативна база
 • При регистриране на нови фирми Относно цялостното организиране на счетоводната политика на фирмата
 • Относно вътрешно-фирмената организация на цялата счетоводна дейност на фирмата и на дейностите, свързани с нея
 • При необходимост от промени в уставния капитал на дадено дружество

 

Годишно счетоводно приключване

Годишното счетоводно приключване е важният заключителен етап от счетоводното отчитане на дадена фирма за цялата финансова година. Чрез него се оформя финансовият резултат от дейността на фирмата – съставя се годишен финансов отчет за периода до 31 декември за дадената финансова година.

Този отчет включва:

 • Изготвен счетоводен баланс
 • Отчет за приходите и разходите
 • Отчет за паричните потоци
 • Отчет за собствения капитал на фирмата
 • Справка за финансовите резултати
 • Справка за дълготрайните активи
 • Справка за ценните книжа
 • Справка за приходите и разходите от лихви
 • Справка за вземанията, задълженията и провизиите
 • Справка за участия в капиталите на други фирми
 • Справка за отсрочените данъчни активи
 • Изготвяне на годишни данъчни декларации

За фирми, които участват в капитал на други фирми, се изготвя финансов отчет за дейността на цялата група от фирми.

Годишното счетоводно приключване е задължително за всички фирми, включително и за едноличните търговци. Даже и ако фирмата не е извършила никаква дейност през дадената отчетна година, управителят е длъжен да осигури подготвянето и представянето в срок н всички необходими отчети и декларации.

 

Административни услуги

Счетоводните услуги включват административни услуги, които са необходими за всяка фирма, за изготвянето на документи, които трябва да се представят пред банки, лизингови компании и др.: удостоверения, фактури, услуги за Интернет банкиране и др.

Административните услуги включват изготвянето на удостоверения:

 • За актуално състояние на фирмата
 • За липса на производство поради несъстоятелност или поради ликвидация
 • За липса на изпълнителни дела, заведени срещу фирмата
 • Преписи от съдебни решения
 • Удостоверения от НАП

Административните услуги, свързани с Интернет банкирането, включват:

 • Попълване на платежни нареждания към бюджета
 • Попълване на платежни нареждания към контрагенти
 • Подписване на платежни нареждания
 • Управление на парични средства на фирмата

Административните услуги за фактуриране включват:

 • Издаване на фактури от името на фирмата
 • Следене на договорите, подписани с контрагенти
 • Водене на кореспонденция с доставчици и клиенти относно получени или издадени фактури и други свързани с тях въпроси

Другите административни услуги, които се извършват за фирми, включват: Осигуряване на административен адрес за фирмата Осигуряване на електронна пощенска кутия за фирмата, за контакти с контрагенти, НАП, НОИ и др. Изготвяне на документи за регистриране по ЗДДС и др.

 

счетоводно приключване

Документи и образци

Пакетът от счетоводни услуги включва изготвянето на всички документи и образци, които са свързани с документацията и счетоводството на фирмата. Изготвят се и документи съгласно новите образци, които се въвеждат от НАП във връзка със ЗДДФЛ, ЗКПО и др.

 

За и против еднократните счетоводни услуги

Еднократните услуги се извършват за клиенти, които нямат договор за пакет от пълни счетоводни услуги. Те типично включват изготвянето на годишни финансови отчети (баланси, отчети за паричните потоци, отчети за приходи и разходи, за дълготрайни активи, за капитала). Освен това често търсените услуги са за изготвяне на годишни данъчни декларации, изготвяне на УП-2 и УП-3, на статистически отчети и за представянето им в Националния статистически институт.

Предимството на този вид услуги е по-малките разходи за фирмите, ако те разчитат на свои служители за извършването на останалите дейности, свързани с оперативното счетоводство, като част от техните служебни задължения.

От друга страна, за фирми, които нямат компетентни служители за воденето на тази част от фирменото счетоводство, пълното счетоводно обслужване гарантира изготвянето на всички счетоводни документи и воденето на счетоводството в съответствие с всички изисквания.

 

Защо да изберем абонаментно счетоводно обслужване

Абонаментното счетоводно обслужване има своите предимства:

 • При сключването на договор за абонаментно обслужване клиентът има право на безплатни консултации, ако възникнат въпроси във връзка със счетоводното и данъчно обслужване, както и ТРЗ обслужването.
 • Абонаментното обслужване спестява на клиентите много от задълженията им към данъчните и осигурителните институции – те са част от абонаментното обслужване.
 • При абонамент за счетоводни услуги клиентите спестяват разходи за счетоводен персонал, както и за съответния специализиран софтуер – освен за закупуването на този софтуер се изискват допълнителни такси и за неговото актуализиране.

 

 

Свържете се с нас и ще получите професионална консултация за всички предлагани услуги от счетоводна къща АЛТУС.

Услуги - 4.9 от общо 5 на базата на 9 оценки

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ © 2006-2014 АЛТУС ЕООД