Счетоводни документи и образци

 • Счетоводен баланс;
 • Отчет за приходите и разходите (ОПР);
 • Трудов договор;
 • Длъжностна характеристика;
 • Служебна бележка за първоначален инструктаж;
 • Служебна бележка по чл. 45, ал.2, т. 1, 2 и 3 от ЗДДФЛ – 2012;
 • Служебна бележка по чл. 45, ал.1 и ал.2, т. 4 от ЗДДФЛ – 2012;
 • Бланка УП–2 - Удостоверение за осигурителен доход;
 • Бланка УП–3 - Удостоверение за трудов стаж;
 • Придружително писмо при подаване на уведомление по чл.62, ал. 4 от КТ;
 • Уведомление по чл. 62, ал. 4 от КТ;
 • Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ;
 • Справка-декларация за ДДС;
 • VIES декларация;
 • ИНТРАСТАТ декларация;
 • Дневник на покупките;
 • Дневник на продажбите;
 • Справка за извършеното приспадане на ДДС /чл.68, ал.4 от ППЗДС/;
 • Опис на наличните активи по смисъла на ЗСч и на получените услуги преди датата на регистрация по ЗДДС /чл.61, ал.1 от ППЗДС/;
 • Опис на наличните активи по смисъла на ЗСч към датата на регистрация по ЗДДС, за които е начислен данък при предишно прекратяване на регистрация по закона /чл.61, ал. 2 от ППЗДС/;
 • Протокол-опис за начисляване на данък при дерегистрация по чл.111 от ЗДДС;
 • Придружително писмо за представяне на болнични в НОИ;
 • Декларация от осигурителя/самоосигуряващия се относно правото на парично обезщетение;
 • Декларация за банковата сметка за изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО.

« назад към Счетоводни услуги

Документи и образци - 5.0 от общо 5 на базата на 1 оценка

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ © 2006-2014 АЛТУС ЕООД