Счетоводни консултации

Винаги, когато имате въпроси във връзка със счетоводството ви, с изготвянето и попълването на счетоводните документи, можете да разчитате на експертните услуги на счетоводна къща АЛТУС.

При сключване на договор за счетоводно обслужване всички счетоводни консултации, които получите като част от нашите счетоводни услуги, ще бъдат безплатни. Това е голямо предимство, тъй като независимо от сферата ви на дейност, счетоводната обработка на документи и спазването на необходимите процедури са от съществено значение за успеха на вашия бизнес.

счетоводни консултации


Счетоводни консултации по трудово-правни и осигурителни въпроси

Предлагаме ви следните консултации във връзка с трудово-правни и осигурителни въпроси:

 • за изготвяне на индивидуални или колективни трудови договори, както и на длъжностни характеристики, анекси, протоколи и др. документи
 • за изготвяне на документите при прекратяване на трудови правоотношения със служителите ви, включително заповеди, предизвестия, както и за изплащането на обезщетения
 • за различните видове обезщетения, които са предвидени съгласно Кодекса на труда
 • при необходимост от налагане на дисциплинарни наказания или уволнения, както и за търсенето на дисциплинарна и имуществена отговорност
 • във връзка с въпроси, свързани със задължителното здравно и пенсионно осигуряване
 • при необходимост от извънсъдебно решаване на възникнали трудови спорове, а също и за процесуално представителство в съда при необходимост от водене на дела във връзка със съкращения или уволнения на служители, обезщетения и др.
 • за изготвянето на документи, свързани с уволнения, дисциплинарни наказания, обезщетения и др.
 • за осъществяването на имуществена и дисциплинарна отговорност на служители
 • за полагането на извънреден труд от вашите служители, или за установяването на удължено или намалено работно време


Счетоводни консултации за оптимизиране на данъците

Оптимизирането на данъците е предимство, от което може да се възползвате с нашите счетоводни консултации. Ние ви предлагаме внимателен и подробен анализ на вашите активи и персонал, както и на другите ви данни, за да ви предложим подходящо оптимизиране на данъците при извършването на съответните счетоводни услуги.

След анализ на множество елементи, свързани с дейността на вашата фирма, оптимизирането на даницте, което ще ви предложим, ще доведе до намаляването на следните данъци:

 • ДДС (данък добавена стойност)
 • корпоративен данък
 • данък върху печалбата
 • данък при източника
 • данък дарения (ако сте дружество с нестопанска цел, фондация, сдружение и др.п.)

Освен това нашите консултации могат да ви помогнат да възстановите надвнесен данък с обратно начисляване на ДДС.

Консултации за начина на наемане на персонала

Съгласно правилата на Европейския съюз вие сте длъжни да информирате служителите, които започнат работа при вас, за условията, включени в трудовите договори. Тези условия включват:

 • страните по трудовия договор
 • мястото на работа, а ако няма фиксирано работно място, трябва да уведомите служителя, че ще работи на различни места, както и да посочите мястото на регистриране на фирмата ви
 • категорията на работа, която ще се извършва, и кратко описание на тази работа
 • началната дата, от която договорът влиза в сила
 • размера на платения годишен отпуск, който ще ползва служителят
 • периодите на предизвестие при прекратяването на договора, от ваша страна и от страна на служителя
 • продължителността на работния ден, основната заплата и допълнителнике компоненти
 • правилата на колективния трудов договор, ако има такъв.

Счетоводните консултации ще ви помогнат да информирате служителите, с които сключвате договори, за всички необходими елементи, свързани с трудово-правните отношения, които ще възникнат.

Съдействие при регистриране на фирма

Ако е необходимо да регистрирате фирма, се нуждаете от нашите консултации. Ние ще ви помогнем за следното:

 • да изберете името на фирмата
 • да посочите адреса на регистрация
 • да опишете дейността, с която ще се занимава тази фирма
 • да внесете необходимия капитал с изготвените от нас документи, ако ще регистрирате ЕООД или ООД
 • да подадете документите в Търговския регистър


Изменения в законовата и нормативната база

Правилното функциониране на фирмата ви зависи от спазването на измененията в законовата и нормативната база.

С предлаганите от счетоводна къща АЛТУС консултации ще бъдете винаги информирани за последните изменения и вашата счетоводна дейност ще съответства на необходимите изисквания.

 

 

Потърсете ни за още информация, свързана с предлаганите от нас счетоводни услуги.

Счетоводни консултации - 5.0 от общо 5 на базата на 1 оценка

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ © 2006-2014 АЛТУС ЕООД