Счетоводни справки

Счетоводните справки като част от счетоводните услуги, предлагани от счетоводна къща АЛТУС, включват изготвянето на следните документи:

  • Оборотна ведомост с начални обороти
  • Аналитична оборотна ведомост с начални обороти
  • Справки:

-    Аналитични обороти по сметка
-    Състояние на партиди по сметка (или на аналитичност по сметка)
-    Кореспонденция на сметки
-    Хронология на сметка
-    Състояние на сметка
-    Главна книга
-    Счетоводен запис

счетоводни сметки


Оборотна ведомост

В оборотната ведомост се включват началните и крайните салда и оборотите на фирмата, използвани за даден период от време. Оборотната ведомост се изготвя във вид на таблица. Редовете включват счетоводните сметки, използвани от фирмата, а колоните – дебитните и кредитни начални салда, обороти и крайни салда. Тази ведомост дава възможност за бърза проверка на финансовото състояние на дадената фирма. При прегледа й бързо се установяват евентуални несъответствия в счетоводното отчитане на фирмата. Данните от оборотната ведомост се използват при счетоводните услуги за финансови отчети, баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричните потоци, отчет за собствения капитал на фирмата.

Оборотната ведомост може да бъде от следните видове:

  • Синтетична: тази оборотна ведомост дава обобщение на салдата и оборотите на ниво цифрова сметка. Обобщението се представя в даден разряд, според нуждите на счетоводителя на фирмата и според възможностите, предоставяни от използвания софтуер.
  • Аналитична: тя представя отделно салдата и оборотите за всяка сметка, както и за подсметките и аналитичностите.  
  • Синтетична/аналитична ведомост с начални обороти: тя предоставя и началните обороти за всяка сметка и аналитичностите им. Този вид ведомост е необходим при случаи, в които има повторно завеждане на предприятието през дадената година, тъй като при презавеждането има и натрупани начални обороти към датата на презавеждането.


Справки

Изготвянето на счетоводни справки са част от пакетите на предлаганите счетоводни услуги и влизат в абонаментното счетоводно обслужване на предприятието.

Аналитични обороти по сметка
Справката за аналитични обороти по сметка е вторичен счетоводен документ. Той включва началните салда и обороти и крайните салда за всички аналитични сметки към дадена синтетична сметка като част от сметкоплана.
Тази справка се изготвя във вид на таблица. Редовете съдържат аналитичностите, използвани от фирмата по дадената счетоводна сметка. Колоните съдържат съответните начални дебитни и кредитни салда, дебитни и кредитни обороти, както и крайните дебитни и кредитни салда.

Справката Аналитични обороти по сметка е удобно средство за проверяване на оборотни ведомости на нивото на синтетични сметки. С нея лесно се извършва анализ на приходите и разходите на фирмата по видове.

Състояние на партиди по сметка
Тази справка е вторичен счетоводен документ. Тя отразява началните салда и обороти и крайните салда за партидите към дадена сметка или към дадена аналитичност по сметка.

Партидите са форма на счетоводно отчитане. Те се прилагат към сметки или аналитичности на контрагенти и към всички документи, като например фактури, въз основа на които възникват задължения с контрагенти. Чрез отчитането на фактурите по партиди лесно се проследяват задължеинята и вземанията към даден момент.

Кореспонденция на сметки
Справката за кореспонденция на сметки спада към вторичните счетоводни документи. Тя съдържа кореспонденциите между две сметки във връзка със счетоводните операции или записвания за даден период от време.

Тази справка се изготвя във вид на таблица. Редовете съдържат всички счетоводни операции за кореспонденцията между двете сметки. Колоните съдържат информация относно номера на папката, в която е осчетоводена всяка операция, ID на дадения документ в софтуера, данъчния период, датата на документа, дебита и кредита и сумите за кореспондиращите сметки.

Справката за кореспонденция на сметки е удобна за контрол на движенията по две кореспондиращи си сметки. С нея може да се провери и на кои други сметки кореспондира дадена сметка.

Хронология на сметка
Това е още един вторичен счетоводен документ. Той съдържа кореспонденциите на дадена сметка с останалите сметки по счетоводните операции за даден период от време. Тази справка се отличава от справката за кореспонденция на сметки по това, че предоставя пълната информация за всички операции в които участва дадената сметка.

Справката се изготвя във вид на таблица. Редовете съдържат всички счетоводни операции, в които участва дадената сметка. Колоните съдържат информация за номера на папката, в която е осчетоводена дадената операция, вида на всяка операция, ID на дадения документ в софтуера, данъчния период, името на счетоводителя, датата на документа, дебита и кредита по сметката и сумата по нея.

Справката Хронология на сметка е удобна за проследяването на всички счетоводни операции, в които е участвала дадена сметка за даден период. Операциите са представени по реда на въвеждането им и са сортирани по счетоводни папки.

Състояние на сметка
Справката за състоянието на сметка е също вторичен счетоводен документ. Тя отразява движението на салдата и оборотите за дадена сметка за даден период от време.

Изготвя се във вид на таблица. Редовете съдържат отделните операции, а колоните данни като номера и датата на документа, неговия вид, контрагента, началното и крайното салдо и оборотите по дадената сметка.

Справката за състояние на сметка може да се използва за проверяване на всички видове сметки и подсметки, крайни, аналитични, партидни, количествени. Тази справка винаги се иготвя за една избрана синтетична сметка, или само за една аналитичност на дадена синтетична сметка.

Тази справка е удобна за проследаване на крайното салдо – как то се изменя след всяка счетоводна операция или запис с участието на дадената сметка. Тази справка е много полезна за проследяване на материални и валутни сметки, които се водят количествено.

Главна книга
Главната книга е вторичен счетоводен документ. Той отразява началните и крайните салда, както и сумарните дебитни и кредитни обороти за всички синтетични сметки в кореспонденция с всички други сметки. Главната книга проследява и оборотите с всяка от тези сметки поотделно за дадения период. Тя предоставя информация за оборотите, получени от всички счетоводни операции и записи за дадения период.

Главната книга се изготвя във вид на таблица. Таблицата включва информация за всяка от синтетичните сметки на фирмата. Информацията съдържа началните и крайни салда и сумарните обороти, в кореспонденция с всички останали сметки, които са участвали в дадена счетоводна операция или запис за даден период.

Предимството на Главната книга е,че тя предоставя обобщена операция за оборотите за дадена сметка и кореспонденцията с други сметки, с които е формиран даден оборот. Така предоставената информация помага за проследяване на начина на формиране на общия оборот.

Счетоводен запис
Справката за счетоводен запис е също вторичен счетоводен документ. Тя съдържа цялата информация, свързана с дадена счетоводна операция. Изготвя се във вид на таблица и предоставя информация за дадения осчетоводен документ, включително неговия вид, номер, дата, името и ЕИК на контрагента, както и други основни данни.

Справката за счетоводен запис е удобна за подробна проверка на даден осчетоводен документ или дадени счетоводни операции, например начисляване на амортизации, начисляване на корпоративен данък, начисляване на заплати и осигуровки и др.

За повече и по-конкретна информация - свръжете се с нас.

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ © 2006-2014 АЛТУС ЕООД