Счетоводни услуги по данъчна защита

Данъчната защита, като част от предлаганите счетоводни услуги, включва представителството на фирмата ви пред органите на НОИ и НАП и пред НЗОК. Тя осигурява на фирмата ви и изготвянето на годишните финансови отчети, данъчните декларации, тяхното подаване в срок, както и изготвянето на всички други необходими документи за данъчно отчитане.

данъчни услуги


Представителство пред НАП

Представителството пред НАП, което предлагаме като част от нашите счетоводни услуги за данъчна защита, включва защита, съдействие и осигуряване на експертни оценки от нашите квалифицирани служители.

Чрез представителството пред органите на НАП вие получавате:

  • защита при ревизии и при насрещни проверки;
  • експертни оценки, когато е предприето действие или има налице бездействие от органите на НАП, както и експертни оценки на данъчни актове;
  • съдействие при проучването на актове на администрацията и на ревизионни доклади;
  • експертна оценка на данъчните ви задължения;
  • консултации за възможности за вашата защита по отношение на дадените отчетни документи, както и осигуряване на експертни аргументи за защита срещу актове на администрацията;
  • съдействие при административното и съдебно обжалване на актовете, издадени от органите на НАП;
  • съдействие при административното и съдебно обжалване на актове, чрез които сте получили отказ за връщането на недължимо платени ваши данъчни задължения;
  • представителство пред съда в случай на обжалване на акт.


Освен това предлагаме предварителна оценка на имуществото ви, което може да се предложи като обезпечение на ваши задължения и така да се спре принудителното събиране на тези задължения.

В случаи на отказ за отсрочване или разсрочване на вашите данъчни задължения ви осигуряваме анализ на такъв отказ и определяне на аргументите и обосновките, с които можете да обжалвате отказа пред органите на НАП.

 

Съвети и услуги при представянето на необходимите данъчни документи

Услугите и съветите, които ви предлагаме като част от данъчната ви защита, включват изготвянето и представянето на данъчните документи: годишни отчети, данъчни декларации, платежни нареждания и справки и др.

Ние изготвяме тези документи съгласно всички изисквания, за да улесним вашата работа и да осигурим всички необходими документи за междинното и годишно отчитане в необходимите срокове.


Годишни финансови отчети

Изготвянето на годишните счетоводни отчети включва изготвянето на консолидирани финансови отчети съгласно Закона за счетоводството, с приходите и разходите на фирмата ви, отчети за паричните потоци, за собствения ви капитал, а също и всички необходими приложения.


Данъчни декларации

Ние изготвяме вашите данъчни декларации съгласно Закона за данъка върху добавената стойност, Закона за акцизите и данъчните складове и Закона за местните данъци и такси. Освен това ние предлагаме и консултации за изготвянето на такива декларации и проверката им, ако сте ги попълнили сами.


Данъчни уведомления и справки

Счетоводна къща АЛТУС ви предлага изготвянето на всички необходими данъчни уведомления и справки.

Следене на нормативните срокове за подаване на данъчните декларации и плащането на дължимите данъци.

Навременното подаване на данъчните декларации и плащането на дължимите данъци са важна част от данъчната защита на фирмата ви. Използвайки нашите счетоводни услуги, вие ще бъдете консултирани и информирани за сроковете, в които трябва да подадете данъчните си декларации и да платите дължимите данъци, така че да спазвате всички срокове и изисквания. Освен това, с ранното подаване на данъчните си декларации можете да ползвате отстъпка върху дължимите данъци.

 

Ако имате въпроси и се нуждаете от надежден партньор за данъчна защита на вашия бизнес, свържете се с нас от формата за контакти.

Счетоводни услуги по данъчна защита - 5.0 от общо 5 на базата на 1 оценка

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ © 2006-2014 АЛТУС ЕООД