Счетоводни услуги по обработка на документи

За управлението на вашия бизнес точността е изключително важна. Тази точност можете да постигнете, като се възползвате от услугите на счетоводна къща АЛТУС за счетоводна обработка на документи. С обработването на вашите документи ние ви гарантираме сигурността за успешно развитие на бизнеса ви не само в краткосрочен, но и в дългосрочен план.

счетоводна обработка на документи

Можете да използвате следните видове услуги за счетоводна обработка на документи:

 • Чрез наш специалист на място, който ще извърши счетоводната обработка за конкретен проект или за дългосрочни услуги
 • Използвайки възможността за дистанционна обработка на вашите документи, както за краткосрочни, така и за дългосрочни нужди


Как документираме вашата дейност с обработването на счетоводните ви документи

Документирането на бизнеса ви се управлява от плана за документооборота. Това е пътят, който те изминават от момента, в който са съставени, или от момента на получаването им във вашата фирма, до момента, в който трябва да се предадат в счетоводния архив, където ще се съхраняват.

При осъществяване на плана за документооборота, извършваме следните счетоводни дейности:

 • Счетоводни услуги по оформяне на документи
 • Приемането им и подготвянето им за обработване
 • Счетоводни услуги по обработване на документите
 • Съхранение на готовите документи в счетоводния архив

 

Видове счетоводни дейности, които предлагаме като част от счетоводната обработка на документи:

 

 • Сортиране и обработване на първични документи
 • Контролиране на първичните документи за привеждане в съответствие със счетоводната и данъчна нормативна уредба
 • Изготвяне на вторични счетоводни документи
 • Осчетоводяване на документи
 • Създаване на база данни за контрол и отчитане на дълготрайни материални активи
 • Изготвяне на амортизационни планове
 • Изготвяне на инвентаризационни описи
 • Счетоводни услуги по обработка на платежни документи към бюджета
 • Начисляване на дължимите данъци
 • Пълна обработка и приключване на фирмената счетоводна отчетност
 • Изготвяне и подаване на годишни финансови отчети за НСИ и годишни данъчни декларации съгласно ЗДФЛ и ЗКПО
 • Годишно счетоводно приключване


Кои от документите, които използвате, се считат за счетоводни документи

Счетоводните документи са хартиени или технически варианти и са носители на счетоводната информация. Те имат доказателствена сила, съгласно Закона за счетоводството, чл. 8, 9, 10, и включват:

 • Първични счетоводни документи
 • Вторични счетоводни документи
 • Счетоводни регистри, които съдържат обработената счетоводна информация
 • Носителите на информация, получени или издадени с помощта на телефаксна техника или фотокопирна техника.

За да се гарантира верността на информацията в тях, лицата, които са ги изпратили или получили, трябва да се подпишат върху тези документи.

Преписите на оригинални счетоводни документи, които са заверени нотариално, или имат подпис и печат на издателя им.

Кога трябва да се унищожат или анулират счетоводни документи

След като изтече срокът за съхранение на вашите счетоводни документи, те трябва да бъдат унищожени. Изкючение се прави, ако тези документи подлежат на предаване за съхранение в Държавния архив. Спазвайки срока и реда за съхранение на счетоводните ви документи и за тяхното унищожаване, ще си гарантирате запазването на данните за документите, които са унищожени.

Ако имате сгрешени документи, те трябва да се унищожат по реда, който е посочен в даден нормативен акт, ако е приложимо, или по реда, който е определен от предприятието издател.

 

 

Свържете се като изпратите запитване, за да получите повече информация относно предлаганите от нас услуги.

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ © 2006-2014 АЛТУС ЕООД