Трудово-осигурителни услуги

Тъй като ТРЗ услугите са неразделна част от счетоводните услуги на всяка фирма, ние ви предлагаме извършването на всички услуги, свързани със сферата на Труд и работна заплата. Документите, които се изготвят и обработват, са много: трудови договори, споразумения, ведомости за работни заплати, болнични листове, документи за пенсиониране.

ТРЗ услуги

Счетоводна къща АЛТУС извършва изготвянето и обработването на всички тези документи. Така можете да разчитате на качественото извършване на следните дейности в съответствие с нормативната уредба:

Изготвяне на трудови договори

Трудовите договори са част от основната документация на фирмата ви, като съглашение между служителя и вас, според което вие се задължавате да осигурите условия за извършването на дадена работа срещу възнаграждение, а служителят се задължава да изпълнява тази работа. Освен договорите често ви е необходимо да изготвите следните документи:

 • анекси към трудовите договори;
 • длъжностни характеристики на вашите служители, определящи задълженията, които те имат съгласно своите трудови договори;
 • заповеди за назначаване на служителите ви, след подписването на трудовите договори;
 • заповеди за прекратяване на трудовите правоотношения със служители след изтичането на срока на трудовите договори или при други условия съгласно Кодекса на труда;
 • допълнителни споразумения към трудовите договори, когато е необходимо;
 • подаване на информация до НАП относно назначаването на служителите ви.


Изготвяне на ведомости за работни заплати

Изготвянето на ведомостите за работни заплати е много трудоемък процес, който изисква и необходимите знания на специалисти по ТРЗ. Тази услуга като част от цялото счетоводно обслужване е особено подходяща, когато нямате собствен счетоводен отдел. Нашите счетоводни услуги по изготвянето на ведомостите за работни заплати включват изчисляването и на следните данни:

 • изчисляване на необходимите осигурителни вноски;
 • изчисляването на удръжките и запорите по заплатите на служителите ви;
 • изготвянето на всички необходими платежни документи.


Изготвяне и подаване на декларации съгласно Образец 1 и Образец 6

Декларациите съгласно образец 1 включват данните за осигурените лица, отработените дни, дните на нетрудоспособност, положен извънреден труд и др.

Декларациите съгласно Образец 6 включват данните за дължимите вноски и данъци.

Счетоводна къща АЛТУС предлага професионално изготвяне на тези декларации от нашите експерти.


Попълване на трудови и осигурителни книжки

Попълването на трудовите книжки става при назначаване на служителите ви и при прекратяване на правоотношенията с тях. Освен това в трудовите книжки се отразяват всички промени при преназначаване на служителите ви.

Издаването и попълването на осигурителна книжка ви е необходимо, ако сте едноличен търговец. Тогава се самоусигурявате и можете да получите осигурителна книжка в териториалното поделение на НОИ по регистрация на фирмата ви. В тези книжки се вписват данните за периода на осигуряването ви, авансовия ви и окончателния ви осигурителен доход, вноските за държавно обществено осигуряване.

Счетоводна къща АЛТУС предлага експертно попълване на трудови и осигурителни книжки.


Изготвяне на документи за пенсиониране

Когато ваши служители трябва да се пенсионират, трябва да се изготвят необходимите документи, за да се установи осигурителният им доход. Това се извършва с Удостоверение Образец УП-2. В това удостоверение трябва да се посочи брутното трудово възнаграждение, върху което са внесени осигурителните вноски за всеки служител, който се нуждае от това удостоверение. Размерът на осигурителния доход трябва напълно да съответства на размера, посочен в разплащателните документи и в другите документи за оправдаване на разходите.

Ние изготвяме професионално документите Образец УП-2, в съответствие с изискванията на нормативната база.

Други ТРЗ услуги, които предлагаме

 

 • регистриране на болничните листове на вашите служители
 • изготвяне на служебни бележки
 • изготвяне на ежемесечни платежни нареждания за задълженията на фирмата ви към бюджета
 • изготвяне на сметки за суми, изплатени по граждански договори
 • изготвяне на справки по Кодекса на труда и справки във връзка с трудовите правоотношения на вашите служители
 • изготвяне на декларации за осигурителни организации
 • изготвяне на файлове за осъществяването на масовото изпшлащане на заплатите на служителите ви, в брой или по карти
 • изготвяне на справки за НСИ

Всички ТРЗ услуги могат да се извършват както като част от предлаганите абаноментни счетоводни услуги, така и като еднократни услуги.

 

Свържете се с нас за още въпроси, свързани с предлаганите от счетоводна къща АЛТУС ТРЗ услуги.

Счетоводни услуги по ТРЗ - 5.0 от общо 5 на базата на 1 оценка

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ © 2006-2014 АЛТУС ЕООД